• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 19/12/2000
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 1282/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 19 tháng 12 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Tân Đông Hiệp, tỉnh Bình Dương

________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ về ban hành Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao;
Căn cứ nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 714/TTg ngày 30 tháng 8 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp, tỉnh Bình Dương;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương (Tờ trình số 3427/UB-KTTH ngày 14 tháng 11 năm 2000) và ý kiến thẩm định của Bộ trưởng Bộ Kế họach và Đầu tư (Tờ trình số 7621/BKH-KCN ngày 11 tháng 12 năm 2000);

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp, tỉnh Bình Dương tại Quyết định số 714/TTg ngày 30 tháng 8 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

Công ty sản xuất và nhập khẩu Bình Dương chuyển giao khu A với diện tích 47,01 ha cho Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh bât động sản DAPARK để đầu tư và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật, với tổng số vốn đầu tư 63,825 tỷ đồng Việt Nam. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được cấp phép đầu tư.

Công ty Cổ phần xây dựng và kinh doanh bất động sản DAPARK thực hiện lập hồ sơ thuê đất theo quy định hiện hành.

Điều 2: Các nội dung còn lại thực hiện theo Quyết định số 714/TTg ngày 30 tháng 8 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương có trách nhiệm hướng dẫn việc xác định và thanh toán các chi phí đã thực hiện của dự án khu A giữa Công ty sản xuất và xuất nhập khẩu Bình Dương với Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh bất động sản DAPARK.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, các Bộ trưởng: Bộ Kế họach và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng, Bộ Công nghiệp, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục địa chính, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh bất động sản DAPARK và Thủ trưởng các cơ quan liên quan, trong phạm vi chức năng và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.