• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 12/10/2007
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 1384/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 12 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và xã hội giai đoạn 2007 - 2010

________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 03 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước;
Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2007 - 2010 như sau:

1. Nhà nước tiếp tục nắm giữ 100% vốn điều lệ và chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thực hiện năm 2008:

- Nhà xuất bản Lao động - Xã hội.

2. Cổ phần hoá các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước năm 2008 - 2009:

- Công ty Xuất khẩu lao động - Thương mại và Du lịch,

- Công ty Cung ứng nhân lực quốc tế và Thương mại.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

Căn cứ quy định tại Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3      năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và các quy định pháp luật hiện hành liên quan, quyết định tỷ lệ cổ phần Nhà nước nắm giữ trong các doanh nghiệp cổ phần hoá.

Điều 3. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc thực hiện Quyết định này.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.