• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 19/06/2020
UBND TỈNH BÌNH THUẬN
Số: 18/2020/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 9 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 159/TTr-STP ngày 29 tháng 4 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ văn bản
Bãi bỏ 06 văn bản quy phạm pháp luật và 03 văn bản hành chính do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành sau đây:
1. Quyết định số 93/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 về việc quy định chế độ trợ cấp đối với học sinh dân tộc thiểu số ở các thôn, xã, miền núi, vùng cao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
2. Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 24/01/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 93/2008/QĐ- UBND ngày 31/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ trợ cấp đối với học sinh dân tộc thiểu số ở các thôn, xã miền núi, vùng cao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
3. Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND ngày 19/12/2013 về việc mức chi hỗ trợ hoạt động hàng tháng cho các thành viên Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

4. Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 15/5/2014 ban hành Quy định về quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông do ngân sách nhà nước cấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
5. Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 ban hành Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, ban quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bình Thuận.
6. Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 ban hành Quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bình Thuận.
7. Quyết định số 785/QĐ-UBND ngày 22/3/2018 ban hành Quy định mức chi tặng quà, chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95 và trên 100.
8. Văn bản số 1746/UBND-TH ngày 21/4/2009 về mức chi của Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận.
9. Văn bản số 3121/UBND-TH ngày 07/7/2010 về mức chi của Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bình Thuận.
Lý do: các Quyết định, văn bản trên không còn phù hợp với quy định hiện hành.

Điều 2. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 6 năm 2020.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Ngọc Hai

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.