• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/2003
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 161/2003/QĐ-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 25 tháng 9 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Thời báo Tài chính Việt Nam

________________________

 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ - CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ - CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 756/BC - GPXB ngày 17 tháng 6 năm 1993 của Bộ trưởng Bộ văn hoá - Thông tin cho phép Bộ Tài chính xuất bản Thời báo Tài chính Việt Nam;

Theo đề nghị của Tổng biên tập Thời báo Tài chính Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế tổ chức và hoạt động của Thời báo Tài chính Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2003.

Bãi bỏ Quyết định số 1141 TC/QĐ/TCCB ngày 17 tháng 11 năm 1994 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thời báo Tài chính.

Tổng biên tập Thời báo Tài chính Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tài vụ quản trị, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.