• Thông tư 02/2018/TT-BCT

  Quy định chi tiết Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới

  27/02/2018

  27/02/2018

 • Thông tư 01/2018/TT-BCT

  Quy định chi tiết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân

  27/02/2018

  27/02/2018

 • Thông tư 35/2017/TT-BCT

  Bãi bỏ Thông tư số 53/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết việc đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, tạm nhập - tái xuất của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam

  29/12/2017

  12/02/2018

 • Thông tư 34/2017/TT-BCT

  quy định trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và quản lý đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho khí dầu mỏ hóa lỏng, kho khí thiên nhiên hóa lỏng

  29/12/2017

  12/02/2018

 • Thông tư 32/2017/TT-BCT

  Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất

  28/12/2017

  28/12/2017

 • Thông tư 28/2017/TT-BCT

  Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  08/12/2017

  01/01/2018

 • Thông tư 20/2017/TT-BCT

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công

  29/09/2017

  16/11/2017

 • Thông tư 19/2017/TT-BCT

  Quy định nội dung, phương pháp và trình tự thực hiện nghiên cứu phụ tải điện

  29/09/2017

  16/11/2017

 • Thông tư 18/2017/TT-BCT

  Bãi bỏ một số điều của Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu

  21/09/2017

  08/11/2017

 • Thông tư 17/2017/TT-BCT

  Hướng dẫn thực hiện quy định về khu (điểm) chợ biên giới tại Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

  19/09/2017

  01/12/2017

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.