• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 23/03/2004
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 888/QĐ-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 23 tháng 3 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Về việc Quy định hệ thống danh mục điện tử dùng chung ngành tài chính

_________________________

 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

- Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

- Theo đề nghị của Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước,  Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành theo Quyết định này “Hệ thống danh mục điện tử dùng chung  ngành tài chính”.

Các phần mềm tác nghiệp, các cơ sở dữ liệu, công tác kế toán, thống kê trong ngành tài chính phải sử dụng thống nhất hệ thống danh mục này để đảm bảo việc tổng hợp và trao đổi dữ liệu giữa các đơn vị.

“Hệ thống danh mục điện tử dùng chung ngành tài chính” được thực hiện dưới dạng dữ liệu điện tử, dựa trên mạng hạ tầng truyền thông của Bộ Tài chính.

Điều 2: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Giám đốc các Sở Tài chính chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ và kịp thời của việc cung cấp, khai thác, sử dụng hệ thống danh mục điện tử dùng chung.

Điều 3: Trách nhiệm của cơ quan Tài chính các cấp.

1. Vụ ngân sách Nhà nước:

- Chủ trì xây dựng, bổ sung, sửa đổi hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước, danh mục tỉ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu ngân sách Nhà nước, danh mục nguồn vốn, danh mục chỉ tiêu thu và chi ngân sách, danh mục chương trình mục tiêu.

- Cung cấp kịp thời bằng văn bản các danh mục trên cho Cục Tin học và Thống kê tài chính để kịp thời cập nhật vào cơ sở dữ liệu danh mục dùng chung 01 ngày ngay sau khi ban hành văn bản.

2. Sở Tài chính các tỉnh/thành phố trực thuộc TW:

- Sau khi cấp mã số cho các đơn vị sử dụng ngân sách mới phát sinh kịp thời nhập và truyền dữ liệu cho Cục Tin học và Thống kê tài chính để cập nhật vào cơ sở dữ liệu danh mục dùng chung, chậm nhất là sau 03 ngày làm việc.

-  Thực hiện nhập và truyền dữ liệu danh mục tỉ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu ngân sách trên địa bàn cho Cục Tin học và Thống kê tài chính để cập nhật vào cơ sở dữ liệu danh mục dùng chung, thời hạn cung cấp dữ liệu 03 ngày ngay sau  khi có quyết định của các cấp có thầm quyền.

Điều 4: Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước:

1. Xây dựng và ban hành danh mục điểm thu trên toàn quốc, kịp thời cung cấp bằng văn bản và dữ liệu cho Cục Tin học và Thống kê tài chính để cập nhật vào cơ sở dữ liệu danh mục dùng chung, thời hạn cung cấp 01 ngày ngay sau khi quyết định ban hành danh mục.

2. Cập nhật kịp thời các thay đổi, bổ sung về mã số đơn vị sử dụng ngân sách, đối tượng nộp thuế từ cơ sở dữ liệu danh mục dùng chung vào hệ thống phần mềm để kịp thời chuyển dữ liệu cho các Kho bạc Nhà nước ở địa phương trong cả nước sử dụng.

Điều 5: Trách nhiệm của Tổng cục Thuế:

Hàng ngày thực hiện truyền dữ liệu về mã số các đối tượng nộp thuế phát sinh hoặc thay đổi trên toàn quốc cho Cục Tin học và Thống kê tài chính để cập nhật vào cơ sở dữ liệu danh mục dùng chung.

Điều 6: Trách nhiệm của Tổng cục Hải quan (Cục công nghệ thông tin và thống kê Hải quan):

Thực hiện truyền kịp thời dữ liệu về danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phát sinh hoặc thay đổi cho Cục Tin học và Thống kê tài chính để cập nhật vào cơ sở dữ liệu danh mục dùng chung.

Điều 7: Trách nhiệm của Cục Tin học và Thống kê tài chính:

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong ngành tài chính xây dựng và cung cấp hệ thống danh mục điện tử dùng chung cho các đơn vị sử dụng.

2. Nghiên cứu xây dựng và ban hành hoặc trình Bộ ban hành hệ thống danh mục mã số cơ quan Tài chính, cơ quan Thuế, cơ quan Hải Quan, cơ quan Kho Bạc, danh mục mã số các công trình đầu tư xây dựng cơ bản, danh mục mã số chủ đầu tư và Ban quản lý dự án ..., tổ chức cập nhật vào cơ sở dữ liệu danh mục dùng chung.

3. Sau khi nhận được bằng văn bản hoặc dữ liệu điện tử về việc sửa đổi bổ sung bảng mã do các đơn vị cung cấp, chậm nhất sau 02 ngày làm việc phải cập nhật kịp thời và chính xác vào cơ sở dữ liệu danh mục dùng chung.

4. Đảm bảo việc vận hành hệ thống hạ tầng truyền thông của Bộ Tài chính thông suốt, an toàn và bảo mật cho các đơn vị khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu danh mục dùng chung.

5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý, cấp quyền truy cập và giám sát các đơn vị tham gia khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu danh mục dùng chung.

Điều 8: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện nếu còn phát sinh thêm những danh mục dùng chung, Cục Tin học và Thống kê tài chính có trách nhiệm nghiên cứu trình Bộ bổ sung, sửa đổi kịp thời hệ thống danh mục này.

Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính, Thủ trưởng các đơn vị trong ngành tài chính gồm: Kho bạc Nhà nước, Thuế, Hải quan, Sở tài chính các Tỉnh, Tp trực thuộc TW và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Lê Thị Băng Tâm

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.