• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 02/08/2005
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 2564/QĐ-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 2 tháng 8 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao Công ty xổ số kiến thiết Thủ Đô thay mặt Hội đồng xổ số kiến thiết miền Bắc tổ chức quay số mở thưởng xổ số kiến thiết truyền thống

_______________________

 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ thông báo ý kiến của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội tại cuộc họp ngày 28/7/2005 giữa Sở Tài chính Hà Nội, Công ty xổ số kiến thiết Thủ Đô và Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính);

Theo đề nghị của các thành viên Hội đồng xổ số kiến thiết miền Bắc và Vụ trư­ởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Công ty xổ số kiến thiết Thủ Đô thay mặt Hội đồng xổ số kiến thiết miền Bắc tổ chức quay số mở thưởng xổ số kiến thiết truyền thống chung cho các công ty xổ số kiến thiết thuộc khu vực miền Bắc kể từ ngày 01/9/2005.

Hội đồng giám sát chứng kiến xổ số kiến thiết thành phố Hà Nội thực hiện nhiệm vụ giám sát khâu quay số mở thưởng, đảm bảo tuân thủ đúng quy trình quy định; công khai, khách quan và trung thực. Các nhiệm vụ giám sát khác do các cơ quan quản lý Nhà nước và Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết các tỉnh, thành phố thực hiện theo chế độ quy định hiện hành.

Lịch mở thưởng đối với từng công ty xổ số kiến thiết được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2283/QĐ-BTC ngày 21/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc xếp lịch mở thưởng xổ số kiến thiết truyền thống cho khu vực miền Bắc và miền Trung.

Điều 2. Công ty xổ số kiến thiết Thủ Đô có trách nhiệm:

- Tổ chức quay số mở thưởng xổ số kiến thiết truyền thống chung cho các công ty xổ số kiến thiết miền Bắc.

- Thông báo kết quả mở thưởng xổ số tới các công ty xổ số kiến thiết trong khu vực miền Bắc bảo đảm đầy đủ, chính xác và kịp thời.

- Tổ chức thông báo kết quả mở thưởng xổ số chung trên đài phát thanh, truyền hình, báo và các phương tiện thông tin khác theo quy định của Bộ Tài chính và thoả thuận thống nhất của Hội đồng xổ số kiến thiết miền Bắc.

Điều 3. Các Công ty xổ số kiến thiết thuộc khu vực miền Bắc có trách nhiệm:

- Sử dụng kết quả mở thưởng xổ số truyền thống chung để trả thưởng xổ số kiến thiết truyền thống do từng công ty phát hành từ ngày 01/9/2005 và công bố kết quả vé trúng thưởng xổ số Lô tô.

- Đóng góp kịp thời, đầy đủ các khoản chi phí chung phục vụ cho việc quay số mở thưởng và thông tin kết quả.

- Tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý hoạt động kinh doanh xổ số và các thoả thuận của Hội đồng xổ số kiến thiết miền Bắc.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, Hội đồng xổ số kiến thiết miền Bắc căn cứ Quyết định này, thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các Quy chế hoạt động cho phù hợp.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Bắc, Giám đốc Sở Tài chính các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Bắc, Giám đốc Công ty xổ số kiến thiết Thủ Đô, Giám đốc các công ty xổ số kiến thiết thuộc khu vực miền Bắc và Ban thường trực Hội đồng xổ số kiến thiết miền Bắc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Lê Thị Băng Tâm

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.