• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2002
  • Ngày hết hiệu lực: 14/05/2006
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 194/2001/QĐ-TTg
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
21/12/2001 Văn bản được ban hành 194/2001/QĐ-TTg
01/01/2002 Văn bản có hiệu lực 194/2001/QĐ-TTg
14/05/2006 Văn bản hết hiệu lực 194/2001/QĐ-TTg
14/05/2006 Bị thay thế 82/2006/QĐ-TTg
01/09/2020 Bị bãi bỏ 1 phần 84/2020/NĐ-CP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.