• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/1996
UBND TỈNH VĨNH PHÚ
Số: 1288/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 7 năm 1996

 

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thực hiện chính sách thuê đất và nộp tiền thuê đất đối với các tổ chức, doanh nghiệp trong nước đã được Nhà nước giao đất đóng trên địa bàn tỉnh.

____________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚ

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và UBND ngày 21/6/1994.

Căn cứ Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất công bố ngày 14/10/1994.

Căn cứ Nghị định số 18/CP ngày 13/2/1995 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh và Chỉ thị số 245/TTg ngày 22/4/1996 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số việc cấp bách trong quản lý sử dụng đất của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Căn cứ Quyết định số 1357/QĐ-TC-TCT ngày 30/12/1995 và Công văn số 1546 TC/TCT ngày 13/5/1996 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về khung giá cho các tổ chức trong nước thuê đất và chỉ đạo công tác thu tiền thuê đất năm 1996.

Xét đề nghị của các ông Giám đốc Sở Địa chính và Cục trưởng Cục thuế tỉnh Vĩnh Phú tại tờ trình số 537/LN ngày 22/6/1996.

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này bản danh mục các tổ chức và các doanh nghiệp trong nước đóng trên địa bàn tỉnh đã được Nhà nước giao đất đang nộp tiền thuế nhà đất hoặc không phải nộp thuế nhà đất nhưng thuộc đối tượng thuế đất nay chuyển sang thực hiện chế độ thuê đất và nộp tiền thuê đất.

Điều 2: Các tổ chức và các doanh nghiệp thuộc đối tượng nộp tiền thuê đất có tên trong bản doanh mục quy định tại Điều 1 có trách nhiệm kê khai đăng ký thuê đất theo ngành nghề, mục đích, thời gian sử dụng và diện tích thuê theo hướng dẫn, quy định của Sở Địa chính. Trong khi chưa hoàn chỉnh thủ tục hợp đồng thuê đất các đơn vị thuộc đối tượng thuê đất phải kê khai và nộp tiền thuê đất theo luật pháp quy định do Cục thuế hướng dẫn.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 1996.

Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Địa chính, Cục trưởng Cục thuế, Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và thủ trưởng các tổ chức có tên trong danh mục căn cứ quyết định thi hành.

Danh mục các tổ chức đã giao đất chuyển sang thực hiện thuê đất

và nộp tiền thuê đất thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Phú

(Kèm theo QĐ số 1288 ngày 04/07/1996 của UBND tỉnh)

Số TT

Tên tổ chức

1

Bưu điện tỉnh và các đơn vị trực thuộc

2

Công ty xăng dầu Vĩnh Phú và các đơn vị trực thuộc

3

Công ty dược VT Y tế và các cửa hàng trực thuộc

4

Công ty may xuất khẩu Vĩnh Phú

5

Công ty Đô thị Việt Trì

6

Công ty Du lịch Vĩnh Phú và các đơn vị trực thuộc

7

Công ty Đường rượu bia Vĩnh Phú

8

Công ty Cấp nước Vĩnh Phú và các đơn vị trực thuộc

9

Công ty XD số 22-24-25-26 thuộc Tổng công ty XD Sông Hồng

10

Công ty Cung ứng vật tư + xây lắp Vĩnh Phú

11

Công ty VT tổng hợp Vĩnh Phú và các đơn vị trực thuộc

12

Công ty kinh doanh nhà ở Việt Trì

13

Công ty xây lắp và cơ khí Việt Trì

14

Công ty Dệt Vĩnh Phú

15

Công ty Vàng bạc Vĩnh Phú và các cửa hàng trực thuộc

16

Công ty Bảo hiểm Vĩnh Phú

17

Chi cục Thú y Vĩnh Phú và các đơn vị trực thuộc

18

Công ty Vật tư NN cấp I

19

Công ty Điện ảnh băng hình Vĩnh Phú

20

Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Phú

21

Công ty Vật tư Vĩnh Phú

22

Công ty XD nông lâm nghiệp Vĩnh Phú

23

Công ty xây dựng số 1 Vĩnh Phú

24

Công ty thương mại Sông Lô

25

Công ty điện nước Vĩnh Phú

26

Công ty XNK Vĩnh Phú và các đơn vị trực thuộc

27

Công ty PH sách và TB trường học Vĩnh Phú

28

Cảng Việt trì

29

Công ty lương thực Vĩnh Phú và các đơn vị trực thuộc

30

Công ty Vật tư nông lâm nghiệp Vĩnh Phú

31

Công ty KD chế biến than và các đơn vị trực thuộc

32

Công ty Chè Vĩnh Phú và các đơn vị trực thuộc

33

Công ty Vận tải thủy Vĩnh Phú

34

Công ty Công trình giao thông 2 Vĩnh Phú

35

Công ty Tây Bắc

36

Chi nhánh CT xi măng Hải Phòng

37

CT xây lắp thủy lợi 1 Vĩnh Phú

38

CT xây lắp thủy lợi 2 Vĩnh Phú

39

CT xây dựng và PT nông thôn Vĩnh Phú

40

CT XD công nghiệp Vĩnh Phú

41

CT thương nghiệp Vĩnh Phú và các đơn vị trực thuộc

42

CT ô tô Vĩnh Phú

43

CT công trình giao thông 1 Vĩnh Phú

44

CT Ong Vĩnh Phú

45

CT xây dựng Hồng Hà

46

CT Phát hành sách và các đơn vị trực thuộc

47

CT sửa chữa xây dựng Việt Trì

48

CT Lâm Sản Vĩnh Phú và các đơn vị trực thuộc

49

CT bảo vệ thực vật Vĩnh Phú và các đơn vị trực thuộc

50

CT TNHH Hồng Sơn

51

CT TNHH Đại Đồng

52

CT TNHH Việt Kỳ

53

Đội xe 214 Việt Trì

54

Ga tầu và cung đường sắt thuộc địa bàn Vĩnh Phú

55

Hợp tác xã Sao Đỏ

56

HTX Vôi Hùng Lô

57

HTX Hợp Nhất

58

HTX 27-7

59

Nhà máy giấy Việt Trì

60

Nhà máy thực phẩm Việt Trì

61

Nhà máy hóa chất Việt Trì

62

Ngân hàng nông nghiệp Vĩnh Phú và các đơn vị trực thuộc

63

Ngân hàng đầu tư Vĩnh Phú và các đơn vị trực thuộc

64

Nhà máy Đóng tàu Sông Lô

65

Ngân hàng công thương Vĩnh Phú và các đơn vị trực thuộc

66

Sở điện lực Vĩnh Phú và các đơn vị trực thuộc

67

Trung tâm dịch vụ đô thị Vĩnh Phú

68

XN may xuất khẩu Việt Trì

69

XN SXXD Vĩnh Phú - Luông Nậm Thà

70

XN Khảo sát thiết kế giao thông Vĩnh Phú

71

XN khai thác chế biến nước khoáng Việt Trì

72

XN in Vĩnh Phú

73

XN Vật tư cung ứng xi măng Việt Trì

74

Xí nghiệp Bê tông Việt Trì

75

XN khảo sát thiết kế XD Vĩnh Phú

76

XN bia Hồng Hà

77

XN dệt may Sông Hồng

78

XN VLXD Việt Trì

79

XN cát sỏi Việt Trì

80

XNDV vận tải KD lâm sản Vĩnh Phú

81

XN Ván nhân tạo Việt trì

82

XN giầy da xuất khẩu Việt Trì

83

XN Cơ khí GTVT Vĩnh Phú

84

XN gà Thụy Vân

85

XN Thiết kế xây dựng nội thất Việt Trì

86

XN Xây dựng hạ tầng kiến trúc

87

XN súc sản Minh Phương Việt Trì

88

XN Lắp máy số 3

89

Xí nghiệp Cơ khí Việt Phú

90

Xí nghiệp Dệt Phú Cát

91

Xí nghiệp cơ giới và lắp máy số 14

92

Xí nghiệp cơ giới sửa chữa và xây lắp

93

XN thủy nông Việt Trì

94

XN chế biến lâm sản

95

XN tằm tơ Việt Trì

96

XN xây dựng và lắp máy điện nước

97

XN khảo sát thiết kế lâm nghiệp

98

XN xây dựng Sông Lô

99

XN quản lý đường sắt Vĩnh Phú

100

XN gỗ đường sắt

101

XN chất đốt Việt trì

102

XN truyền thanh Vĩnh Phú và các đơn vị trực thuộc

103

CT giấy Vĩnh Phú

104

CT Supe phôtphat và hóa chất Lâm Thao

105

CT xây dựng nhà ở Phong Châu

106

CT Xây dựng Hùng Vương

107

CT Pin - ắc quy Vĩnh Phú

108

CT Hóa chất Z 121

109

CT nguyên liệu giấy và các đơn vị trực thuộc

110

CT thương mại Phong Châu

111

CT thương mại Việt Đức

112

Khách sạn Lâm Thao

113

Khách sạn Bãi Bằng

114

HTX sản xuất phèn Hưng Long

115

Trung tâm kỹ thuật phát triển lâm nghiệp

116

Trại lợi giống Hợp Hải

117

XN Vận tải kinh doanh lâm sản

118

XN chế biến hàng xuất khẩu

119

XN xi măng Tiên Kiên

120

XN xây dựng 87

121

XN gạch Sông Thao

122

XN xây dựng 344

123

XN thủy nông Phong Châu

124

XN xây lắp hóa chất 475

125

XN sản xuất bia carton

126

XN Vật tư thương mại Thạch Sơn

127

XN Sản xuất bao bì KDTM Tân Phong

128

XN khoáng sản Nam Nga

129

XN kinh doanh dịch vụ thương mại lâm sản

130

XN khai thác KD chế biến nước khoáng

131

XN H76

132

Xí nghiệp bánh kẹo

133

Công ty thủy nông Liễn Sơn

134

Công ty Du lịch thị trấn Tam Đảo

135

Công ty cấp nước Vĩnh Yên

136

Công ty TNHH Kim Long và các đơn vị trực thuộc

137

Nhà nghỉ công đoan Vĩnh Phú

138

Nhà máy cơ khí Vĩnh Yên

139

Nhà nghỉ sân bay Nội Bài

140

Nhà nghỉ cơ khí luyện kim

141

Nhà nhỉ Công ty phát triển KT và sinh thái Giảng Võ - Hà Nội

142

HTX Thống nhất

143

Xí nghiệp bánh kẹo Vĩnh Yên

145

Xí nghiệp vôi Vĩnh Yên

145

Xí nghiệp Dược Vĩnh Yên

146

Xí nghiệp Sứ Vĩnh Yên

147

Công ty Xuân Hòa

148

Công ty gốm Xuân Hòa

149

Công ty liên doanh dịch vụ Đại Lải

150

Công ty xây dựng 3-2

151

Công ty bách hóa Phúc Yên

152

Công ty Đô thị Phúc Yên

153

Công ty Giầy da Việt Nam

154

Công ty du lịch thể dục thể thao Hà Nội

155

Công ty XD và phát triển công nghệ mới Hà Nội

156

Công ty dịch vụ xuất nhập khẩu Mê Linh

157

Đoàn trắc địa 104

158

Đoàn trắc địa 103

159

Khách sạn Xuân Hòa

160

Nhà máy pin Xuân Hòa

161

Nhà máy in nhãn Phúc Yên

162

Nhà nghỉ than nội địa

163

Nhà nghỉ Công ty tu tạo và PT nhà Hà Nội

164

Nhà nghỉ Công ty 20

165

Nhà nghỉ Z217

166

Nhà nghỉ Z123

167

XN sản xuất vật liệu xây dựng và dân dụng Xuân Hòa

168

XN dịch vụ cơ điện Mê Linh

169

XN nông lâm nghiệp Ngọc Thanh

170

XN giầy da Phúc Yên

171

XN thủy nông Mê Linh

172

XN ươm tơ Mê Linh

173

XN bê tông và xây dựng Tiền Phong

174

XN cơ giới nông nghiệp Mê Linh

175

Nhà máy ô tô 19-8

176

Công ty hóa chất 2121

177

Công ty Đô thị

178

Liên đoàn địa chất 3

179

Nhà máy cơ khí Phú Thọ

180

Nhà máy xứ Thanh Hà

181

Hợp tác xã 1-5

182

HTX gạch Thống nhất

183

HXT Trung Thành

184

XN May điện Phú Thọ

185

XN Bánh kẹo Phú Thọ

186

XN may 27-7

187

Công ty xi măng đá vôi Vĩnh Phú

188

Công ty chè Phú Thọ

189

Công ty Rượu Đồng Xuân

190

Công ty Liên doanh Phú Bền

191

Công ty thương mại Thanh Hòa

192

HTX Vườn cam

193

Nhà máy cơ khí chè Thanh Ba

194

Nhà máy phân lân Thanh Ba

195

XN thủy nông Thanh Ba

196

Công ty gốm xây dưng Hợp Thịnh

197

Công ty gốm XD Tam Đảo

198

Công ty XD Cửu Long

199

Công ty thương mại Tam Đảo

200

Lâm trường Tam Đảo

201

Nông trường Tam Đảo

202

Nhà máy chế biến thức ăn gia súc

203

Nhà máy cơ điện nông nghiệp 6

204

Nhà máy thực phẩm xuất khẩu Tam Dương

205

Trại lợn giống Tam Đảo

206

Trại cá An Hòa

207

Trạm chế biến nông sản Tam Canh

208

XN gà thị Tam Dương

209

XN gà thịt Tam Đảm

210

XN bê tông xây dựng Đạo Tú

211

XN chế biến bao bì xuất khẩu nông sản

212

XN dịch vụ thủy lợi

213

XN dịch vụ cơ khí NN Tam Đảo

214

XN cơ khí Tam Canh

215

XN đá Trung Màu (Công ty thủy điện Sông Đà)

216

XN dịch vụ và phát triêng nông thôn Cát Long

217

XN giấy Z72

218

HTX Hoa Lư

219

Xí nghiệp đá Tân Trung

220

Xí nghiệp thiếc Thái Hòa

221

Xí nghiệp thủy nông Lập Thạch

222

Công ty thương mại Vĩnh Lạc

223

Công ty TNHH Tân Lập

224

Kho mỏ Apatit Lào Cai

225

Trung tâm giống cây lương thực Vĩnh Phú

226

Trung tâm thủy sản Vĩnh Lạc

227

Trạm cá Cầu Quan

228

Xí nghiệp gạch Bồ Sao

229

Xí nghiệp gạch Đoàn Kết

230

Xí nghiệp cơ khí nông nghiệp Vĩnh Lạc

231

Xí nghiệp chế biến nông sản Yên Minh

232

HTX công nghiệp Đông Dương - Yên Luật

233

Xí nghiệp nông công nghiệp chè Hạ Hòa

234

XN chè đắc Nhân Tâm

235

Nhà máy cơ khí 19-5

236

XN cát sỏi Đoan Hùng

237

XN chè Đoan Hùng

238

XN thủy nông Tam Thanh

239

XN cơ khí NN Tam Thanh

240

XN khai thác khoáng sản Tân Phương

241

Công ty Pi rit Thanh Sơn

242

Công ty chè Phú Sơn

243

Công ty chè Minh Đài

244

Mỏ Quắc rít Thanh Sơn

245

XN công nông nghiệp chè Tân Phú

246

Mỏ Hoạt thạch

247

Xí nghiệp thủy nông Yên Lập

248

XN KD vật liệu cơ khí Yên Lập

249

XN thủy nông Sông Thao

250

XN sản xuất cá giống Sông Thao

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Quang

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.