• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 13/09/2012
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 1259/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 13 tháng 9 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2011 – 2016

______________________

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 27/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2009 và Nghị định số 36/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tại Tờ trình số 135/TTr-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2012 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 3223/TTr-BNV ngày 05 tháng 9 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với ông Nguyễn Văn Kỳ, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để nhận nhiệm vụ mới.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và ông Nguyễn Văn Kỳ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.