• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 07/08/2017
HĐND TỈNH ĐẮK NÔNG
Số: 01/2017/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đắk Nông, ngày 26 tháng 7 năm 2017

Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND về việc quy định mức thu, bố trí sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lê Diễn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.