• Nghị quyết 32/2019/NQ-HĐND

  Về việc quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Đắk Nông

  30/09/2019

  07/10/2019

 • Nghị quyết 28/2019/NQ-HĐND

  Quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Đắk Nông

  30/09/2019

  07/10/2019

 • Nghị quyết 29/2019/NQ-HĐND

  Về việc quy định nội dung và mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

  30/09/2019

  07/10/2019

 • Nghị quyết 22/2019/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị quyết về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

  23/07/2019

  29/07/2019

 • Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND

  Về việc bổ sung một số chính sách thuộc Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông

  19/07/2019

  29/07/2019

 • Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND

  Về việc phê duyệt một số chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

  19/07/2019

  29/07/2019

 • Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định các mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

  19/07/2019

  29/07/2019

 • Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND

  Về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Nông đến năm 2030

  19/07/2019

  29/07/2019

 • Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND

  Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

  19/07/2019

  29/07/2019

 • Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND

  Về việc quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

  19/07/2019

  29/07/2019

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.