• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 22/03/2019
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG
Số: 07/2019/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đắk Nông, ngày 11 tháng 3 năm 2019
Quyết định Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và chức danh tương đương 
thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Xuân Hải

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.