• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 21/12/2019
HĐND TỈNH ĐẮK NÔNG
Số: 60/2019/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đắk Nông, ngày 11 tháng 12 năm 2019

Ban hành Quy định về một số chính sách bảo vệ và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lê Diễn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.