• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/06/2020
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG
Số: 15/2020/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đắk Nông, ngày 9 tháng 6 năm 2020

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐẮK NÔNG

 

 
  1/01/clip_image001.gif" width="74" />

 


Số: 15/2020/QĐ-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1/01/clip_image002.gif" width="226" />


Đắk Nông, ngày  9  tháng   6 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong giải quyết việc

nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

1/01/clip_image003.gif" width="160" />ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Lut Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Nuôi con nuôi  ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi;

Căn cứ Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP">19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 36/TTr-STP ngày 29 tháng 4  năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp liên ngành trong giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng  6 năm 2020 và thay thế Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ;

- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;

- Cục Con nuôi - Bộ Tư pháp;

- Cục công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;

- TT. Tỉnh ủy;

- UBMTTQVN tỉnh;

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Các PCVP UBND tỉnh;

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

- Báo Đắk Nông;

- Trung tâm lưu trữ - Sở Nội vụ;

- Công báo tỉnh;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT, NCKSTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

       Trần Xuân Hải

 

 

 

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Xuân Hải

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.