• Nghị quyết 92/2007/NQ-HĐND

  Về thu phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, thu lệ phí cấp giấy chứng nhận và xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, thu các loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  25/07/2007

  04/08/2007

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 85/2006/NQ-HĐND

  Về thực hiện chính sách bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

  21/12/2006

  31/12/2006

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 83/2006/NQ-HĐND

  Về bổ sung dự toán thu chi ngân sách năm 2006; dự toán thu ngân sách Nhà nước - chi ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách tỉnh, bổ sung ngân sách cấp dưới và chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2007

  21/12/2006

  31/12/2006

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 81/2006/NQ-HĐND

  Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2005

  21/12/2006

  31/12/2006

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 82/2006/NQ-HĐND

  Về định mức phân bổ chi ngân sách địa phương và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2007; Giai đoạn 2007 - 2010

  21/12/2006

  31/12/2006

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 80/2006/NQ-HĐND

  Về mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội quốc phòng - an ninh của tỉnh Đồng Nai năm 2007

  21/12/2006

  31/12/2006

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 86/2006/NQ-HĐND

  Về chương trình hoạt động và chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2007

  21/12/2006

  31/12/2006

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 84/2006/NQ-HĐND

  Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Đồng Nai

  21/12/2006

  31/12/2006

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.