• Nghị quyết 96/2007/NQ-HĐND

  Về dự toán thu ngân sách Nhà nước - chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh, bổ sung ngân sách cấp dưới; chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng tỉnh Đồng Nai năm 2008

  07/12/2007

  17/12/2007

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 103/2007/NQ-HĐND

  Về ban hành Quy định một số khoản chi cho hoạt động HĐND các cấp

  07/12/2007

  01/01/2008

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 95/2007/NQ-HĐND

  Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước của tỉnh Đồng Nai năm 2006

  07/12/2007

  17/12/2007

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 101/2007/NQ-HĐND

  Về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh

  07/12/2007

  17/12/2007

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 98/2007/NQ-HĐND

  Về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2008

  07/12/2007

  17/12/2007

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 99/2007/NQ-HĐND

  Về Đề án phát triển xã hội hóa các hoạt động giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, dạy nghề, dân số, gia đình và trẻ em trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010

  07/12/2007

  17/12/2007

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 94/2007/NQ-HĐND

  Về mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh Đồng Nai năm 2008

  07/12/2007

  17/12/2007

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 100/2007/NQ-HĐND

  Về chính sách thu hút cán bộ, công chức có trình độ cao đẳng và đại học về công tác tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  07/12/2007

  17/12/2007

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 97/2007/NQ-HĐND

  Về chương trình hoạt động và chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2008

  07/12/2007

  17/12/2007

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 102/2007/NQ-HĐND

  Về thu Phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai; Phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô; Lệ phí cấp biển số nhà; Lệ phí cấp giấy phép xây dựng; Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  07/12/2007

  17/12/2007

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.