• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 22/07/2019
HĐND TỈNH ĐỒNG NAI
Số: 166/2019/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 12 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình

cận nghèo, người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thiếu hụt

về bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019 - 2020

____________________________

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 10

 

Căn c Lut t chc chính quyn đa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn c Lut ban hành văn bn quy phm pháp lut ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn c Lut Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn c Lut Bo him y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn c Lut sa đi, b sung mt s điu ca Lut Bo him y tế ngày 13 tháng 6 năm 2016;

Căn c Ngh đnh s 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 ca Chính ph quy đnh chi tiết thi hành mt s điu ca Lut Ngân sách nhà nước;

Căn c Ngh đnh s 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 ca Chính ph Quy đnh chi tiết và hướng dn bin pháp thi hành mt s điu ca Lut bo him y tế;

Căn cứ Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020;

Xét Tờ trình số 7044/TTr-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, người thuộc hộ nghèo đa chiều không thiếu hụt về bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019-2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thiếu hụt về bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019 - 2020, cụ thể như sau:

1. Đối tượng hỗ trợ

a) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn hộ cận nghèo quy định tại Nghị quyết số 118/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018 - 2020.

b) Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều theo tiêu chí chuẩn hộ nghèo quy định tại Nghị quyết số 118/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai trừ các trường hợp người thuộc hộ gia đình nghèo theo tiêu chí về thu nhập; người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều có thiếu hụt về bảo hiểm y tế.

2. Mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ

a) Mức hỗ trợ: 100% mức đóng bảo hiểm y tế.

b) Thời gian hỗ trợ: Từ tháng 8 năm 2019 đến hết tháng 12 năm 2020.

3. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí thực hiện được bố trí từ ngân sách của tỉnh và 20% nguồn kinh phí quy định tại Khoản 23 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (nếu có).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên giám sát và vận động Nhân dân cùng tham gia thực hiện, giám sát Nghị quyết này; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa IX Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 22 tháng 7 năm 2019./.

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Phú Cường

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.