• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 05/07/2007
UBND TỈNH ĐỒNG NAI
Số: 26/2007/CT-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 25 tháng 6 năm 2007

  CHỈ THỊ

Về tổ chức thực hiện quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng

     ________________________

Trong thời gian qua việc triển khai thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng theo Quyết định số 80/2005/QĐ.TTg ngày 18/4/2005 về việc ban hành quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng và Chỉ thị số 17/2005/CT-UBND ngày 08/7/2005 của UBND tỉnh về việc thực hiện quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng, các địa phương trong tỉnh đã ý thức được vai trò quan trọng của công tác giám sát đầu tư của cộng đồng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn, đặc biệt là các dự án sử dụng vốn đầu tư ngân sách Nhà nước; Thông qua giám sát đầu tư của cộng đồng, nhiều công trình được kịp thời phát hiện những khiếm khuyết để điều chỉnh, bổ sung hoặc có biện pháp chấn chỉnh phù hợp.

Ngày 04/12/2006, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tài Chính có Thông tư Liên tịch số 04/2006/TTLT-KH&ĐT-UBTƯMTTQVN-TC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính Phủ về việc ban hành quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng; Do đó để thống nhất việc tổ chức thực hiện quy chế giám sát đầu tư cộng đồng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Chỉ thị như sau:

1- Tất cả các chương trình, dự án đầu tư (gọi chung là dự án đầu tư) có sử dụng vốn của Nhà nước và không thuộc diện bí mật Quốc gia theo quy định của pháp luật, có ảnh hưởng trực tiếp tới cộng đồng trên địa bàn xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã); các dự án đầu tư bằng nguồn vốn và công sức của cộng đồng hoặc bằng nguồn tài trợ trực tiếp của các tổ chức cá nhân cho xã; các dự án đầu tư bằng nguồn vốn khác đều phải thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng theo Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng ban hành kèm theo Quyết định 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính Phủ; Thông tư Liên tịch số 04/2006/TTLT KH&ĐT-UBTƯMTTQVN-TC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc và Bộ Tài chính và các quy định trong Chỉ thị này. 

2- Mục tiêu, đối tượng, phạm vi giám sát đầu tư của cộng đồng; nội dung giám sát; quyền giám sát đầu tư của cộng đồng; yêu cầu, phương thức thực hiện; trình tự thủ tục thành lập Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; tổng hợp, phản ánh kết quả giám sát đầu tư của cộng đồng; kinh phí hỗ trợ, chế độ báo cáo công tác

giám sát đầu tư cộng đồng; trách nhiệm của Ban Giám sát của cộng đồng thực hiện theo quy định của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg và Thông tư Liên tịch số 04/2006/TTLT-KH&ĐT-UBTƯMTTQVN-TC, trong đó việc triển khai thực hiện phải thống nhất theo:

a- Xác định chủ thể tổ chức giám sát đầu tư của cộng đồng: Thực hiện theo khoản 3 Phần I Thông tư Liên tịch số 04/2006/TTLT KH&ĐT-UBTƯMTTQVN-TC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc và Bộ Tài chính.

Trong trường hợp thành lập Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng để thực hiện công tác giám sát thì mỗi xã chỉ thành lập 01 Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; Việc thành lập phải đảm bảo tuân theo khoản 1,4,5,6,7,8,10 Phần II Thông tư Liên tịch số 04/2006/TTLT KH&ĐT-UBTƯMTTQVN-TC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc và Bộ Tài chính.

b- Đối tượng chịu sự giám sát đầu tư của cộng đồng và nội dung thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng: Thực hiện theo khoản 2, khoản 4 Phần I Thông tư Liên tịch số 04/2006/TTLT KH&ĐT-UBTƯMTTQVN-TC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc và Bộ Tài chính.

c- Trình tự tổ chức thực hiện giám sát đầu tư cộng đồng được thực hiện theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg và Thông tư Liên tịch số 04/2006/TTLT-KH&ĐT- UBTƯMTTQVN-TC:

Căn cứ vào kế hoạch giám sát đầu tư của cộng đồng; Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng hoặc Ban Thanh tra nhân dân triển khai tổ chức giám sát đầu tư của cộng đồng theo các bước sau đây:

- Thông báo cho chủ đầu tư biết quyết định thành lập Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng (hoặc thành phần Ban Thanh tra nhân dân).

- Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng (hoặc Ban Thanh tra nhân dân) lập chương trình, kế hoạch giám sát đầu tư theo nội dung quy định tại Điều 4 Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng ban hành kèm theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã xem xét thông qua, sau đó thông báo cho chủ đầu tư trước khi tiến hành giám sát ít nhất là 10 ngày.

- Tổ chức giám sát đầu tư của cộng đồng, tiếp nhận các thông tin do công dân phản ảnh, gửi tới chủ đầu tư và các cơ quan liên quan để trả lời.

- Tiếp nhận và thông tin cho công dân biết ý kiến trả lời của cơ quan có thẩm quyền về những kiến nghị của mình.

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng theo định kỳ 6 tháng và 1 năm gửi Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã; Sở Kế hoạch và Đầu tư, phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (nơi có vị trí xây dựng công trình) để tổng hợp báo cáo. Nội dung báo


cáo theo mẫu biểu kèm theo Quyết định 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đối với dự án có diện tích đất thuộc nhiều xã:

Xã nào có diện tích đất xây dựng dự án lớn nhất thì Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng (hoặc Ban Thanh tra nhân dân) xã đó có trách nhiệm chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát, và có sự phối hợp với các địa phương liên quan.

Công dân gửi phản ánh, kiến nghị về Ban Giám sát đầu tư cộng đồng (hoặc Ban Thanh tra nhân dân) xã nơi mình cư trú và đơn vị này có trách nhiệm tổng hợp phản ánh đến các đơn vị có thẩm quyền trả lời, đồng thời gửi cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Ban Giám sát đầu tư cộng đồng hoặc Ban Thanh tra nhân dân) xã chủ trì để biết và phối hợp.

3- Trách nhiệm của các cơ quan quản lý ngành:

- Thực hiện công khai hóa các thông tin về quy hoạch thuộc lĩnh vực ngành phụ trách theo quy định hiện hành.

- Xem xét, giải quyết và trả lời cho Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng hoặc Ban Thanh tra nhân dân các vấn đề thuộc thẩm quyền của ngành trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kiến nghị bằng văn bản của cộng đồng. Trường hợp vấn đề giải quyết vượt thẩm quyền của đơn vị thì báo cáo đề xuất UBND tỉnh trong thời hạn nói trên. Văn bản trả lời hoặc báo cáo đề xuất của cơ quan đồng thời được gửi đến: Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng hoặc Ban Thanh tra nhân dân; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, cơ quan quyết định đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư (để tổng hợp chung).

- Kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật thuộc nhiệm vụ và phạm vi mình quản lý.

4- Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Sở Tài chính tổ chức triển khai thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ giám sát đầu tư của cộng đồng cho các Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng hoặc các cán bộ, công chức liên quan.

- Thực hiện đối với các dự án do Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư và các doanh nghiệp quyết định đầu tư:

+ Tiếp nhận và tổng hợp các phản ảnh, kiến nghị của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng hoặc Ban Thanh tra nhân dân, các ý kiến trả lời của các đơn vị liên quan báo cáo UBND tỉnh theo định kỳ 06 tháng và 01 năm (thể hiện trong báo cáo tổng hợp toàn tỉnh theo định kỳ).

+ Xem xét, giải quyết, trả lời cho Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng hoặc Ban Thanh tra nhân dân các vấn đề thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

báo cáo đề xuất UBND tỉnh các vấn đề vượt thẩm quyền của Sở trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kiến nghị bằng văn bản của cộng đồng.

- Thực hiện tổng hợp trong toàn tỉnh:

+ Tiếp nhận và tổng hợp báo cáo công tác giám sát đầu tư của cộng đồng trong toàn tỉnh định kỳ 6 tháng, 1 năm theo thời gian quy định: Báo cáo 06 tháng đầu năm vào tuần thứ tư của tháng 7, báo cáo năm vào tuần thứ tư của tháng 01 năm sau gửi Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

+ Tổ chức tổng kết công tác giám sát đầu tư của cộng đồng hàng năm và đề nghị UBND tỉnh tuyên dương, khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân đã có những đóng góp tích cực và có hiệu quả trong hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng.

+ Tổ chức hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng tại các địa phương trong tỉnh.

+ Kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật thuộc nhiệm vụ và phạm vi mình quản lý.

5- Trách nhiệm của UBND huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa:

- Thực hiện công khai hóa các thông tin về quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch kết cấu hạ tầng, quy hoạch chi tiết các khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp và kế hoạch đầu tư hàng năm có liên quan trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật.

- Xem xét giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật mà cộng đồng yêu cầu trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến bằng văn bản của cộng đồng; báo cáo đề xuất UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền trong thời hạn nói trên. Các văn bản này đồng thời được gửi đến Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, cơ quan quyết định đầu tư và Sở Kế hoạch & Đầu tư để tổng hợp chung.

- Kiểm tra ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật thuộc nhiệm vụ và phạm vi mình quản lý.

6- Trách nhiệm cá nhân, tổ chức, cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư:

Cá nhân, tổ chức, cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư có trách nhiệm quyết định các biện pháp giải quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật mà cộng đồng đã yêu cầu trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu bằng văn bản của cộng đồng. Văn bản trả lời đồng thời được gửi đến Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và Sở Kế hoạch & Đầu tư để tổng hợp báo cáo.

 

 

7- Trách nhiệm của phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa:

Thực hiện đối với các dự án do Chủ tịch UBND huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, xã, phường, thị trấn quyết định đầu tư:

- Tiếp nhận và tổng hợp các phản ánh, kiến nghị của Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, ý kiến trả lời của các phòng chức năng liên quan thuộc địa phương mình báo cáo UBND, UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện, thị xã, thành phố đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo tình hình toàn tỉnh (theo định kỳ 06 tháng, 01 năm).

- Xem xét, giải quyết, trả lời cho Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng (hoặc Ban Thanh tra nhân dân) các vấn đề thuộc thẩm quyền của phòng Tài chính - Kế hoạch, báo cáo đề xuất UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền của phòng trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kiến nghị bằng văn bản của cộng đồng.

- Tiếp nhận và tổng hợp báo cáo công tác giám sát đầu tư của cộng đồng theo định kỳ 6 tháng, 1 năm đúng thời gian quy định sau đây: Báo cáo 6 tháng đầu năm gửi vào tuần thứ hai của tháng thứ 7, báo cáo 01 năm gửi vào tuần thứ hai của tháng 01 năm sau. Nội dung báo cáo theo mẫu biểu kèm theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Tổ chức tổng kết công tác giám sát đầu tư của cộng đồng hàng năm và đề nghị UBND huyện, thị xã, thành phố tuyên dương, khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân đã có những đóng góp tích cực và có hiệu quả trong hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng.

+ Tổ chức hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng tại các xã, phường, thị trấn thuộc huyện, thị xã, thành phố.

+ Kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật thuộc nhiệm vụ và phạm vi của mình quản lý.

8- Trách nhiệm của các phòng chức năng thuộc huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (thực hiện đối với các dự án do Chủ tịch UBND huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, xã, phường, thị trấn quyết định đầu tư):

- Xem xét, giải quyết và trả lời cho Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng (hoặc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã) các vấn đề thuộc thẩm quyền của ngành hoặc báo cáo đề xuất UBND huyện, thị xã, thành phố giải quyết các vấn đề vượt thẩm quyền trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kiến nghị bằng văn bản của cộng đồng. Văn bản trả lời hoặc báo cáo đề xuất được gửi đồng thời cho Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng (hoặc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã), UBND huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và phòng Tài chính - Kế hoạch của địa phương (để tổng hợp chung).

- Kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật thuộc nhiệm vụ và phạm vi của mình quản lý.

 

9- Trách nhiệm của chủ đầu tư:

Chậm nhất là 05 ngày trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải gửi cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, nơi vị trí xây dựng công trình các thông tin có liên quan đến dự án, nội dung cụ thể như sau:

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư của người có thẩm quyền kèm theo bản vẽ tổng mặt bằng được duyệt;

- Quyết định duyệt dự toán bồi thường giải phóng mặt bằng.

- Phương án tái định cư có ý kiến thống nhất của UBND huyện, thị xã, thành phố.

- Phương án xử lý chất thải và bảo vệ môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt. (Đơn vị có dự án thuộc diện lập báo cáo tác động môi trường thì gửi kèm theo quyết định báo cáo đánh giá tác động môi trường của cấp có thẩm quyền).

- Quyết định giao đất (hoặc cho thuê đất) kèm theo sơ đồ vị trí.

- Báo cáo của chủ đầu tư về các nội dung sau đây: Tên đơn vị chủ nhiệm điều hành dự án, nguồn vốn đầu tư, tiến độ thực hiện của từng gói thầu và tiến độ chung của toàn bộ dự án, ngày khởi công công trình, diện tích đất của dự án trong phạm vi mỗi xã (nếu dự án có vị trí thuộc nhiều xã).

Đối với các dự án sử dụng vốn Nhà nước, ngoài các nội dung nói trên, chủ đầu tư còn phải công khai về chỉ tiêu kế hoạch vốn hàng năm, đơn vị trúng thầu.

Đối với các dự án xây dựng theo tuyến (hệ thống cấp nước, thoát nước, điện chiếu sáng, điện sinh hoạt, điện sản xuất, hệ thống thông tin liên lạc…) thuộc mọi nguồn vốn (trừ công trình thuộc bí mật Quốc gia), Chủ đầu tư có trách nhiệm công khai quy trình, quy phạm kỹ thuật, thời gian kết thúc thi công và tái lập hiện trạng mặt bằng.

Đối với các dự án sử dụng vốn và công sức của nhân dân đóng góp hoặc bằng nguồn tài trợ trực tiếp của các tổ chức cá nhân cho xã, phường, thị trấn phải công bố thêm các nội dung về quy trình, quy phạm kỹ thuật, chủng loại, định mức vật tư.

Đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn khác công bố thêm về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy phép kinh doanh (nếu có), giấy phép xây dựng (nếu dự án thuộc đối tượng phải cấp giấy phép xây dựng theo quy định hiện hành).  

Tại vị trí xây dựng công trình có bản ghi rõ các nội dung sau đây: Tên dự án, tên chủ đầu tư, số quyết định đầu tư, ngày ký, cơ quan phê duyệt; tên đơn vị thi công từng gói thầu, tên đơn vị chủ nhiệm điều hành dự án, tiến độ thi công, diện tích đất (trường hợp dự án có diện tích đất thuộc nhiều xã thì ghi rõ diện tích đất trong phạm vi từng xã và gửi các thông tin nói trên cho Ủy ban MTTQ của các xã liên quan đến vị trí công trình).

Ban Quản lý dự án làm nhiệm vụ chủ nhiệm điều hành dự án có trách nhiệm tham mưu cho chủ đầu tư trả lời, giải quyết các yêu cầu của cộng đồng đảm bảo chủ đầu tư trả lời trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận kiến nghị bằng văn bản của cộng đồng, văn bản trả lời của chủ đầu tư đồng thời được gửi đến Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, cấp quyết định đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư, phòng Tài chính - Kế hoạch (đối với dự án do Chủ tịch UBND huyện, thị, thành phố, xã phường, thị trấn quyết định đầu tư).

10- Trách nhiệm của nhà thầu xây lắp, thiết kế và các tổ chức cá nhân có liên quan đến dự án:

- Trả lời, giải trình, cung cấp các thông tin về dự án thuộc phạm vi trách nhiệm theo quy định của pháp luật khi cộng đồng yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã cung cấp cho việc giám sát đầu tư của cộng đồng. Thời gian trả lời trong 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận ý kiến bằng văn bản của cộng đồng. Văn bản trả lời gửi đồng thời cho Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng hoặc Ban Thanh tra nhân dân, chủ đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư (đối với các dự án do Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc các Doanh nghiệp quyết định đầu tư) phòng Tài chính - Kế hoạch địa phương nơi có công trình (đối với dự án do UBND huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn quyết định đầu tư).

UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp trong tỉnh phối hợp tạo điều kiện cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã triển khai thực hiện quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định tại Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư Liên tịch số 04/2006/TTLT-KH&ĐT-UBTƯMTTQVN-TC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc và Bộ Tài chính và các nội dung của Chỉ thị này. Quá trình thực hiện có vấn đề gì vướng mắc thì phản ảnh bằng văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét xử lý kịp thời.

Chỉ thị này thay thế cho Chỉ thị số 17/2005/CT-UBND ngày 08/7/2005 của UBND tỉnh và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Ao Văn Thinh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.