• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 26/10/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 26/04/2013
UBND TỈNH ĐỒNG NAI
Số: 61/2007/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 16 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

_______________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/01/2007 của Bộ Giáo dục - Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm học thêm;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1606/TTr-SGD&ĐT ngày 10/8/2007,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3743/QĐ-CT-UBT ngày 29/10/2001 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành quy định về quản lý dạy thêm, học thêm.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo, Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan: Nội vụ, Tài chính, Hội Khuyến học; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Huỳnh Thị Nga

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.