• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/11/2008
UBND TỈNH ĐỒNG NAI
Số: 23/2008/CT-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 22 tháng 10 năm 2008

CHỈ THỊ

Về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông,

giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp tỉnh Đồng Nai

trong năm học 2008 - 2009

––––––––––

Tiếp tục quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 10 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ 8; căn cứ Luật Giáo dục 2005 và các nhiệm vụ trong giai đoạn II của Chiến lược phát triển giáo dục 2001 - 2010; thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị về cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, Chỉ thị số 47/2008/CT-BGDĐT ngày 13/8/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2008 - 2009; xác định năm học 2008 - 2009 là "Năm học đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới quản lý tài chính và triển khai phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"; căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh và yêu cầu "Đổi mới mạnh mẽ, toàn diện giáo dục - đào tạo và phát triển nhanh nguồn nhân lực chất lượng cao, coi phát triển giáo dục - đào tạo là động lực phát triển nhanh và bền vững", Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Nai chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp tỉnh Đồng Nai trong năm học 2008 - 2009 như sau:

1. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị, Thông tri số 19-TT/TU ngày 22/01/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa VIII) với yêu cầu đặc thù của ngành là gắn chặt với các cuộc vận động "Hai không", cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"

a) Các cơ quan quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục tiếp tục tổ chức tìm hiểu, học tập về thân thế, sự nghiệp và đạo đức Hồ Chí Minh; mỗi thầy giáo, cô giáo, học sinh, sinh viên tự lựa chọn những việc làm cụ thể, thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

b) Toàn ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục" do Bộ GD&ĐT phát động theo nội dung Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ

tướng Chính phủ và Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND ngày 24/01/2007 của UBND tỉnh về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục để dạy tốt, học tốt đạt kết quả thực chất sát với thực tiễn, phù hợp với điều kiện cụ thể; khắc phục cơ bản việc học sinh bỏ học, cho học sinh không đạt tiêu chuẩn lên lớp và các tiêu cực trong kiểm tra, thi cử.

Sở, phòng GD&ĐT, các trường phối hợp với các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai và Báo Đồng Nai để giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh học yếu và vận động học sinh bỏ học trở lại trường.

c) Sở, phòng GD&ĐT tiếp tục triển khai đến các cơ sở giáo dục để thực hiện Thông tư số 21/2008/TT-BGDĐT ngày 22/4/2008 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành GD&ĐT.

d) Thực hiện Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ GD&ĐT về phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" trong các trường phổ thông giai đoạn 2008 - 2013 và Kế hoạch số 307/KH-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ GD&ĐT về triển khai thực hiện phong trào này, Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tỉnh đoàn thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện, đánh giá kết quả, nhân rộng điển hình.

2. Thực hiện công tác phổ cập giáo dục. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ đổi mới phương pháp dạy - học

a) Thực hiện công tác phổ cập giáo dục (PCGD)

Tiếp tục duy trì và nâng cao kết quả đạt chuẩn Quốc gia về xóa mù chữ - PCGD tiểu học, PCGD tiểu học đúng độ tuổi, PCGD THCS và tiến tới đạt chuẩn tạm thời của địa phương về phổ cập bậc trung học vào năm 2010 theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 8 đã đề ra, đảm bảo chất lượng PCGD thực chất.

b) Giáo dục mầm non (GDMN)

Toàn tỉnh, huy động ít nhất 97% trẻ 5 tuổi, 82% trẻ mẫu giáo ra lớp. Chỉ tiêu huy động trẻ nhà trẻ ra lớp của Bộ GD&ĐT là 20% nhưng do điều kiện quy mô trường, lớp của tỉnh chưa phát triển kịp thời nên phải cố gắng tận dụng các nguồn lực để huy động đạt 18% trẻ nhà trẻ ra lớp.

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 4299/QĐ-UBND ngày 06/12/2007 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 149/2006/QĐ-TTg ngày 23/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2006 - 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Nghị quyết số 40/2002/NQ-HĐND ngày 11/7/2002 của Hội đồng nhân dân tỉnh về đầu tư và phát triển GDMN giai đoạn 2001 - 2005 - 2010. Hướng dẫn triển khai phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" phù hợp với các trường mầm non.

c) Giáo dục phổ thông

Triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng phù hợp với từng đối tượng học sinh. Tiến hành kiểm tra, đánh giá theo hướng khuyến khích tinh thần tự học và ý thức sáng tạo của học sinh, giảm yêu cầu học thuộc lòng, nhớ nhiều sự kiện, không làm bài rập khuôn theo bài mẫu. Triển khai thực hiện các giải pháp nhằm giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học. Đối với học sinh dân tộc thiểu số, đặc biệt là học sinh lớp 1 cần được tăng cường tiếng Việt. Tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ngày ở những nơi có điều kiện, nhất là ở cấp tiểu học.

Thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa lớp 12. Triển khai thực hiện hướng dẫn mới về điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học của trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Tiếp tục thực hiện Chương trình 5 về đào tạo bồi dưỡng học sinh năng khiếu theo nội dung Nghị quyết số 51/2005/NQ-HĐND ngày 21/7/2005 của HĐND tỉnh phê duyệt đề án phát triển nguồn nhân lực phục vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. Tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, chuẩn bị lực lượng để tham dự có kết quả cao các kỳ thi cấp huyện, tỉnh và Quốc gia.

d) Giáo dục thường xuyên (GDTX)

Thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa lớp 12; thực hiện đầy đủ chương trình, kế hoạch và nội dung giảng dạy theo quy định của Bộ GD&ĐT. Tăng cường đổi mới phương pháp dạy học, tổ chức dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá; thực hiện tốt việc ôn - giảng - luyện để giúp cho học viên có kiến thức vững chắc. Thực hiện lồng ghép việc dạy văn hóa với dạy nghề và tư vấn nghề nghiệp cho học viên các cơ sở GDTX ở nơi có điều kiện.

Thực hiện Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/6/2008 của Bộ GD&ĐT quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình GDTX.

Tiếp tục triển khai thực hiện nội dung Quyết định số 112/2005/QĐ-TTg ngày 18/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ để củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các Trung tâm GDTX, Trung tâm Học tập Cộng đồng, các trung tâm và cơ sở giảng dạy tin học - ngoại ngữ để đáp ứng nhu cầu xã hội học tập ngày càng cao và đáp ứng yêu cầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

đ) Giáo dục trung cấp chuyên nghiệp (TCCN)

Nghiên cứu đổi mới nội dung, chương trình và mở thêm mã ngành đào tạo mới theo nhu cầu xã hội. Ưu tiên đầu tư cho các ngành như công nghệ thông tin, tài chính - ngân hàng, du lịch, cơ khí, điện tử, y tế. Đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp để đào tạo và sử dụng nhân lực và tăng cường hợp tác Quốc tế trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Triển khai thực hiện nội dung Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2008 của Bộ GD&ĐT về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học.

e) Giáo dục toàn diện

Triển khai thực hiện phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" để rèn luyện cho học sinh kỹ năng sống bằng các hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh, tham gia tìm hiểu và chăm sóc các di tích văn hóa, lịch sử, cách mạng ở địa phương.

Xây dựng và triển khai thực hiện đề án "Nâng cao chất lượng phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường" giai đoạn 2008 - 2012. Tăng cường giáo dục an toàn giao thông, giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất, giáo dục thẩm mỹ, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc; có biện pháp hữu hiệu trong việc phòng chống các tệ nạn xã hội, tội phạm, ma túy, HIV/AIDS.

Sở GD&ĐT phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các Sở, ngành liên quan hoàn thành và triển khai thực hiện đề án về giáo dục thể chất và y tế trường học. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật về Internet trong trường học. Phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Nai và các Hội thành viên tổ chức nghiên cứu khoa học và triển khai thực hiện về dạy học văn học địa phương, lịch sử địa phương, giáo dục truyền thống văn hóa văn nghệ địa phương, giáo dục đạo đức học sinh, sinh viên trong tình hình mới.

g) Tiếp tục đổi mới công tác thi, kiểm tra và đánh giá

Củng cố và hoàn thiện hệ thống khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; triển khai quy trình thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục các trường THPT; chú ý bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục.

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện ngân hàng câu hỏi thi, câu hỏi trắc nghiệm, đề kiểm tra của các môn học để giáo viên tham khảo, học sinh luyện tập và vận dụng sáng tạo các nội dung đã học.

h) Đẩy mạnh một cách hợp lý việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong đổi mới phương pháp dạy học ở từng cấp học.

Thực hiện các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học về (CNTT) để xây dựng Thư viện bài giảng điện tử. Tổ chức diễn đàn trao đổi kinh nghiệm giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh trên các trang thông tin điện tử của các trường học.

3. Nâng cao năng lực của hệ thống quản lý giáo dục. Đổi mới quản lý tài chính, huy động các nguồn lực phát triển giáo dục. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục

a) Triển khai các chính sách, cơ chế

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở GD&ĐT và Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Thông tư Liên tịch số 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/7/2008 của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở và phòng GD&ĐT.

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 79/2006/QĐ-UBND ngày 06/11/2006 của UBND tỉnh về Quy định phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Đồng Nai. Đẩy mạnh thực hiện phân cấp quản lý giáo dục, đặc biệt trong tuyển dụng giáo viên, sử dụng ngân sách, tổ chức quá trình giáo dục ở tất cả các cơ quan quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục kiện toàn bộ máy thanh tra giáo dục. Tập trung kiểm tra, thanh tra chấn chỉnh yếu kém trong quản lý, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo; giải quyết kịp thời, đúng đắn những kết luận sau thanh tra.

Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính; giải quyết tốt các công việc theo cơ chế “Một cửa”; tin học hóa công tác quản lý ở cơ quan quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục.

Ưu tiên phát triển giáo dục dân tộc. Thực hiện các chính sách giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

b) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành và quản lý giáo dục

Triển khai sử dụng các phần mềm do Bộ GD&ĐT cung cấp về quản lý chuyên môn. Đầu tư kinh phí trang bị các phần mềm ứng dụng theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Trang bị các phương tiện công nghệ thông tin (thuê kênh Internet cáp quang; thiết bị Router kết nối cáp quang, có QoS và đảm bảo tính năng VPN security) cho Văn phòng Sở GD&ĐT để thực hiện hình thức hội nghị, hội thảo, tập huấn, họp qua video, qua web và qua điện thoại do Bộ GD&ĐT tổ chức.

Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện dự án xây dựng Cổng Thông tin giáo dục tỉnh Đồng Nai, tích hợp các chương trình quản lý cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên toàn ngành.

c) Thực hiện đổi mới cơ chế tài chính giáo dục - đào tạo

Sở GD&ĐT thực hiện vai trò cơ quan đầu mối cấp tỉnh thực hiện tổng hợp kế hoạch phát triển và dự toán ngân sách giáo dục - đào tạo báo cáo UBND tỉnh và Bộ GD&ĐT theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Thông tư Liên tịch số 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/7/2008 của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ.

Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh ban hành chính sách huy động, vận động, sử dụng các nguồn thu xã hội hóa giáo dục trong tình hình mới theo nội dung Nghị quyết số 99/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 của HĐND tỉnh Đồng Nai về đề án phát triển xã hội hóa các hoạt động giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, dạy nghề, dân số, gia đình và trẻ em trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010.

Tiếp tục thực hiện phân cấp quản lý tài chính cho các cơ sở giáo dục theo nội dung Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ. Thực hiện 3 công khai trong các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập để người học và xã hội giám sát, đánh giá: (1) công khai chất lượng đào tạo, (2) công khai các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, (3) công khai thu, chi tài chính và 4 kiểm tra: (1) kiểm tra việc phân bổ và sử dụng ngân sách giáo dục đào tạo, (2) kiểm tra việc thu và sử dụng học phí trong các nhà trường, (3) kiểm tra việc sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của người dân và các tổ chức cho nhà trường, (4) kiểm tra việc thực hiện chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và xây dựng nhà công vụ cho giáo viên.

Tiếp tục thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí. Xử lý kịp thời những sai phạm được phát hiện qua công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán.

d) Khuyến khích các nguồn lực phát triển giáo dục

Triển khai thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa giáo dục theo nội dung Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ và chủ trương xã hội hóa giáo dục theo nội dung Nghị quyết số 99/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 của HĐND tỉnh. Tham mưu chính quyền địa phương tổ chức tuyên dương, khen thưởng các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm có đóng góp cho sự nghiệp giáo dục.

4. Phát triển mạng lưới trường, lớp. Củng cố và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục; hoàn thành chỉ tiêu chương trình kiên cố hóa phòng học và xây dựng nhà công vụ cho giáo viên. Phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin

a) Tiếp tục tham mưu với chính quyền các cấp để có quy hoạch mạng lưới trường học hợp lý trên từng địa bàn. Tích cực tham mưu để có quy hoạch đất cho phát triển giáo dục lâu dài.

b) Tăng cường cơ sở vật chất và thiết bị cho các trường học, Trung tâm GDTX và Trung tâm Học tập Cộng đồng. Tập trung đầu tư xây dựng trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn Quốc gia; hiện đại hóa trường chuyên.

Triển khai thực hiện đề án kiên cố hóa trường, lớp học và xây dựng nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012 theo nội dung Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Tham mưu UBND tỉnh huy động thêm các nguồn vốn của địa phương và có kế hoạch sử dụng đúng mục đích nguồn kinh phí của Nhà nước hàng năm đầu tư cho các chương trình mục tiêu Quốc gia về giáo dục và đào tạo để tăng cường cơ sở vật chất trường học, xây dựng phòng thí nghiệm, thư viện, phòng học bộ môn, nhà ở bán trú cho học sinh và các công trình phụ trợ khác.

c) Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Nội vụ đảm bảo mỗi trường phổ thông có một cán bộ, viên chức phụ trách ứng dụng CNTT có trình độ từ trung cấp trở lên, có giáo viên nòng cốt về việc ứng dụng CNTT trong dạy học. Ưu tiên đầu tư ngân

sách xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị về công nghệ thông tin cho các cơ quan quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục. Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học về công nghệ thông tin với cơ chế vốn đầu tư 70% của ngân sách thuộc chương trình của tỉnh và 30% kinh phí của cá nhân, của đơn vị tài trợ và của địa phương để xây dựng cơ sở hạ tầng, kết nối Internet cho các trường mầm non, tiểu học, THCS với phòng GD&ĐT ở một số địa bàn có điều kiện triển khai.

5. Chăm lo, đầu tư cho phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

Triển khai áp dụng chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non (theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008) và tiểu học (theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007). Áp dụng chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn Hiệu trưởng THCS và THPT khi Bộ GD&ĐT ban hành.

Tiếp tục bồi dưỡng giáo viên các cấp học theo chương trình, sách giáo khoa mới. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-BCSĐ của Ban Cán sự Đảng Bộ GD&ĐT về việc phát triển ngành Sư phạm và các trường sư phạm từ năm 2007 đến 2015. Thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ, tổ chức sắp xếp đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.

Tham mưu UBND tỉnh để có chính sách tiếp tục đào tạo bổ sung giáo viên còn thiếu; tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên, người nuôi dạy trẻ của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập. Chuẩn bị đội ngũ cho yêu cầu nâng cấp các trường chuyên nghiệp.

Tiếp tục triển khai thực hiện nội dung Quyết định số 1792/QĐ-UBND ngày 22/6/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2006 - 2010. Tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

6. Triển khai thực hiện 3 chương trình: Phổ cập một năm mẫu giáo 5 tuổi; hiện đại hóa trường chuyên; phát triển hệ thống các trường dân tộc nội trú

a) Chuẩn bị các điều kiện để tham gia thực hiện đề án của Bộ GD&ĐT về “Phổ cập một năm mẫu giáo 5 tuổi giai đoạn 2009 - 2015” nhằm tạo điều kiện cho trẻ 5 tuổi tiếp cận với giáo dục có chất lượng trong các loại hình trường, chuẩn bị tiếng Việt trước khi vào lớp 1, nhất là cho trẻ em vùng dân tộc, vùng khó khăn. Đảm bảo trẻ em 5 tuổi các vùng dân tộc, vùng khó khăn được đi học tại các trường mẫu giáo công lập, ở các vùng còn lại tăng cường huy động trẻ 5 tuổi được học trong các loại hình trường.

b) Thực hiện nâng cấp trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh, đảm bảo cơ sở vật chất tối thiểu (về quỹ đất, về phòng học, phòng thí nghiệm, máy tính và các dữ liệu tài nguyên khác); nâng cao chất lượng đội ngũ cán

bộ quản lý và giáo viên dạy chuyên. Triển khai thực hiện chế độ đãi ngộ cho cán bộ, giáo viên và học sinh trường chuyên khi được HĐND tỉnh ban hành.

c) Tiếp tục mở rộng hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện theo quy hoạch tạo nguồn đào tạo cán bộ của các địa phương; tổ chức dạy học và các hoạt động phù hợp với trường phổ thông dân tộc nội trú.

Để tổ chức thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu:

Giám đốc Sở GD&ĐT căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các phòng GD&ĐT, trường học và cơ sở giáo dục khác trực thuộc Sở GD&ĐT trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học; thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, HĐND và UBND các cấp; tranh thủ sự hợp tác, phối hợp hỗ trợ của các Sở, ban, ngành, đoàn thể để ngành GD&ĐT có điều kiện thuận lợi thực hiện nhiệm vụ năm học. Qua đó, bổ sung và triển khai có kết quả những giải pháp chủ yếu để khắc phục những khuyết điểm, yếu kém nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 8 Đảng bộ tỉnh.

Hiệu trưởng các trường cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm cụ thể hóa các nhiệm vụ trên đây và tổ chức thực hiện theo chức năng nhiệm vụ.

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa phối hợp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc kịp thời thực hiện chính sách giáo dục, tạo điều kiện cho Sở GD&ĐT, các phòng GD&ĐT, các trường học và cơ sở giáo dục khác trong phạm vi trách nhiệm quản lý thực hiện tốt những nhiệm vụ đã đặt ra trong năm học 2008 - 2009.

Giao Sở GD&ĐT hướng dẫn, kiểm tra và tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị này về UBND tỉnh sau học kỳ I và cuối năm học. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, phản ánh kịp thời cho UBND tỉnh để có ý kiến chỉ đạo.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Võ Văn Một

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.