• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 17/06/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 25/09/2019
UBND TỈNH ĐỒNG NAI
Số: 38/2011/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 7 tháng 6 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành định mức xử lý nước rỉ rác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

_____________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Luật Xây dựng số 16/2003/QH11, Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11, Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, Luật Đất đai số 13/2003/QH11 và Luật Nhà ở số 56/2005/QH11;

Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 30/3/2008 của Chính phủ về việc hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Văn bản số 313/SXD-KTKH ngày 14/3/2011 và Văn bản số 546/SXD-KTTH ngày 20/4/2011 về việc giải trình việc ban hành bộ đơn giá dịch vụ đô thị tỉnh Đồng Nai và định mức xử lý nước rỉ rác,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này định mức xử lý nước rỉ rác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (bảng chi tiết định mức đính kèm).

Điều 2. Giao Sở Xây dựng hướng dẫn việc áp dụng định mức xử lý nước rỉ rác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Minh Phúc

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.