• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 04/09/2014
UBND TỈNH ĐỒNG NAI
Số: 34/2014/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 25 tháng 8 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu từ xử phạt vi

phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ, đường sắt

và đường thủy nội địa giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

năm 2014, giai đoạn 2014 - 2015 vào Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND

ngày 29/01/2011 của UBND tỉnh

 ________________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Thông tư số 137/2013/TT-BTC ngày 07/10/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông do ngân sách Nhà nước cấp;

Căn cứ Thông tư số 199/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết số 113/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung Nghị quyết số 191/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh đối với tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2014, giai đoạn 2014 - 2015;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 3069/STC-NSNN ngày 31/7/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa (thu phạt ATGT) giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2014, giai đoạn 2014 - 2015 vào Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND ngày 29/01/2011 của UBND tỉnh ban hành tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách năm 2011 và giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:

1. Về phân cấp nguồn thu phạt ATGT:

a) Cấp tỉnh: Là các khoản thu phạt vi phạm hành chính ở lĩnh vực này do lực lượng Công an cấp tỉnh, lực lượng thanh tra giao thông và các cơ quan khác ở cấp tỉnh có thẩm quyền xử phạt.

b) Cấp huyện: Là các khoản thu phạt vi phạm hành chính ở lĩnh vực này do lực lượng Công an cấp huyện và các cơ quan khác ở cấp huyện có thẩm quyền xử phạt.

c) Cấp xã: Là các khoản thu phạt vi phạm hành chính ở lĩnh vực này do lực lượng Công an cấp xã và các cơ quan khác ở cấp xã có thẩm quyền xử phạt.

2. Về tỷ lệ điều tiết nguồn thu phạt ATGT:

Đơn vị tính: %

STT

Nội dung

Tỷ lệ điều tiết được hưởng

Trung ương

Tỉnh

Huyện

1

Nguồn thu của ngân sách cấp tỉnh

70

30

 

 

2

Nguồn thu của ngân sách cấp huyện

70

 

30

 

3

Nguồn thu của ngân sách cấp xã

70

 

 

30

3. Về sử dụng nguồn thu phạt ATGT được điều tiết:

a) Các cấp ngân sách sử dụng nguồn thu được phân cấp để đảm bảo chi ATGT và các nhiệm vụ chi khác trong cân đối ngân sách của địa phương.

b) Nội dung chi an toàn giao thông thực hiện theo quy định tại Thông tư số 137/2013/TT-BTC ngày 07/10/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông do ngân sách Nhà nước cấp và các quy định khác có liên quan.

Điều 2. Giao UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa hướng dẫn tỷ lệ phân cấp nguồn thu phạt ATGT cho các xã, phường, thị trấn thuộc địa phương quản lý.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Tài chính tổ chức hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký, các nội dung còn lại của Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND về việc ban hành tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách năm 2011 và giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế Đồng Nai, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Minh Phúc

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.