• Quyết định 26/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định quản lý công tác nội vụ thuộc tỉnh Gia Lai

  31/10/2018

  10/11/2018

 • Quyết định 25/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở, dự án trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  25/10/2018

  04/11/2018

 • Quyết định 24/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  17/10/2018

  27/10/2018

 • Quyết định 22/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định chi tiết thực hiện điểm b khoản 3 Điều 6 Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  28/09/2018

  08/10/2018

 • Quyết định 21/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định tiêu chí ưu tiên lựa chọn các đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  27/09/2018

  07/10/2018

 • Quyết định 20/2018/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh

  31/07/2018

  10/08/2018

 • Quyết định 19/2018/QĐ-UBND

  Bổ sung Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  23/07/2018

  02/08/2018

 • Quyết định 18/2018/QĐ-UBND

  Về việc quy định tỷ lệ (%) khoán chi phí quản lý, xử lý tang vật, phương tiện bị tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  04/06/2018

  19/06/2018

 • Quyết định 16/2018/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 07/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành quy định cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học

  30/05/2018

  08/06/2018

 • Quyết định 17/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong công tác đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động đất đai và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  30/05/2018

  09/06/2018

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.