• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/03/2013
  • Ngày hết hiệu lực: 03/09/2016
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 24/2013/TT-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 1 tháng 3 năm 2013

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực hiện thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hoá dầu tiêu thụ trong nước

của Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên lọc hoá dầu Bình Sơn

_______________________

 

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng;

Căn cứ Quyết định số 952/QĐ-TTg ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên lọc hoá dầu Bình Sơn;

Căn cứ Quyết định số 138/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2013 sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 952/QĐ-TTg ngày 26 tháng 7 năm 2012 về một số cơ chế tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Lọc hoá dầu Bình Sơn;

Căn cứ ý kiến tham gia của Bộ Công thương tại công văn số 10498/BCT-TCNL ngày 01 tháng 11 năm 2012;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hoá dầu tiêu thụ trong nước của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên lọc hoá dầu Bình Sơn như sau:

Điều 1. Đối tượng thu điều tiết và người nộp khoản thu điều tiết

1. Đối tượng thu điều tiết là xăng, dầu, LPG (sau đây gọi chung là sản phẩm lọc dầu) và sản phẩm hoá dầu do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lọc hoá dầu Bình Sơn (Công ty Bình Sơn) sản xuất, chế biến để tiêu thụ trong nước.

2. Công ty Bình Sơn là đơn vị có trách nhiệm kê khai, nộp khoản thu điều tiết quy định tại Điều này vào ngân sách nhà nước khi tiêu thụ trong nước sản phẩm lọc dầu và sản phẩm hoá dầu.

Điều 2. Đối tượng và hồ sơ xác định không thu điều tiết

1. Sản phẩm lọc dầu, sản phẩm hoá dầu do Công ty Bình Sơn trực tiếp hoặc uỷ thác xuất khẩu.

2. Sản phẩm lọc dầu, sản phẩm hoá dầu do Công ty Bình Sơn bán cho Thương nhân đầu mối theo quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng và các doanh nghiệp khác được phép mua sản phẩm lọc dầu, sản phẩm hoá dầu từ Công ty Bình Sơn để xuất khẩu theo quy định của pháp luật.

3. Chứng từ làm căn cứ xác định không thu điều tiết đối với các trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này gồm:

- Bản phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Bộ Công thương) về việc cho phép xuất khẩu các sản phẩm lọc dầu, hoá dầu (nếu có).

- Hợp đồng xuất khẩu; hợp đồng ủy thác xuất khẩu đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu; hợp đồng xuất khẩu của các thương nhân đầu mối và doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều này được ký với công ty nước ngoài (trường hợp xuất khẩu qua thương nhân đầu mối và doanh nghiệp được phép mua sản phẩm lọc dầu, sản phẩm hoá dầu từ Công ty Bình Sơn để xuất khẩu theo quy định của pháp luật).

- Chứng từ thanh toán tiền hàng hoá xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật.

- Tờ khai hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu.

Đối với trường hợp Công ty Bình Sơn không trực tiếp xuất khẩu thì hàng quý các thương nhân đầu mối và doanh nghiệp được phép mua sản phẩm lọc dầu, sản phẩm hoá dầu từ Công ty Bình Sơn để xuất khẩu theo quy định của pháp luật có trách nhiệm sao gửi cho Công ty Bình Sơn bản sao các chứng từ nêu tại khoản này để theo dõi, quản lý khi kê khai tạm nộp khoản thu điều tiết.

Điều 3. Căn cứ tính thu điều tiết

1. Căn cứ tính số thu điều tiết khi tiêu thụ trong nước sản phẩm lọc dầu và sản phẩm hoá dầu quy định tại Điều 1 Thông tư này của Công ty Bình Sơn là sản lượng các sản phẩm lọc dầu và sản phẩm hoá dầu tiêu thụ thực tế hàng quý, giá tính thu điều tiết và tỷ lệ thu điều tiết.

a) Sản lượng các sản phẩm lọc dầu và sản phẩm hoá dầu tiêu thụ thực tế hàng quý là tổng sản lượng tiêu thụ từng sản phẩm thực tế trong quý.

b) Giá tính thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và sản phẩm hoá dầu xuất bán được xác định theo giá bán thực tế tại thời điểm tiêu thụ của Công ty Bình Sơn, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu và các khoản thuế, phí phải nộp ngân sách nhà nước (nếu có).

c) Tỷ lệ thu điều tiết là chênh lệch giữa mức thuế suất thuế nhập khẩu của các sản phẩm lọc dầu và sản phẩm hoá dầu quy định tại thời điểm tiêu thụ trừ (-) mức giá trị ưu đãi tính trong giá bán đối với: xăng, dầu là 7%, LPG là 5% và sản phẩm hoá dầu là 3%.

d) Số thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu, sản phẩm hoá dầu tiêu thụ trong nước của từng quý được xác định bằng tổng số thu điều tiết của từng lần xuất bán sản phẩm thực tế trong quý.

Trong đó số thu điều tiết của từng lần xuất bán sản phẩm lọc dầu hoặc sản phẩm hoá dầu bằng (=) sản lượng các sản phẩm lọc dầu hoặc sản phẩm hoá dầu tiêu thụ thực tế tại từng lần xuất bán nhân (x) với giá tính thu điều tiết của từng lần xuất bán tương ứng nhân (x) với tỷ lệ thu điều tiết tại thời điểm xuất bán sản phẩm.

2. Trường hợp mức thuế nhập khẩu sản phẩm lọc dầu, sản phẩm hoá dầu do Nhà nước quy định tại thời điểm tiêu thụ sản phẩm lọc dầu và sản phẩm hoá dầu thấp hơn mức giá trị ưu đãi tính trong giá bán quy định cho các sản phẩm lọc dầu, sản phẩm hoá dầu (7% đối với xăng, dầu, 5% đối với LPG và 3% đối với sản phẩm hoá dầu) thì Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thanh toán phần chênh lệch giữa mức giá trị ưu đãi với mức thuế nhập khẩu cho Công ty Bình Sơn và hạch toán vào lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn.

Điều 4. Đồng tiền nộp khoản thu điều tiết

Đồng tiền nộp khoản thu điều tiết là Đồng Việt Nam.

Điều 5. Điều tiết và hạch toán ngân sách

1. Khoản thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và sản phẩm hoá dầu theo quy định tại Thông tư này là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước, được điều tiết 100% cho ngân sách trung ương.

2. Khi nộp khoản thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và sản phẩm hoá dầu theo quy định tại Thông tư này, Công ty Bình Sơn hạch toán vào Chương 121, mục 4900 tiểu mục 4908.

Điều 6. Hạch toán kế toán

Khoản thu điều tiết phải nộp ngân sách nhà nước khi tiêu thụ sản phẩm lọc dầu và sản phẩm hoá dầu do Công ty Bình Sơn sản xuất, chế biến bán ra theo quy định tại Thông tư này là khoản chi được trừ khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế.

Kế toán các nghiệp vụ cụ thể Công ty Bình Sơn thực hiện như sau:

+ Khi xác định số phải nộp ngân sách nhà nước đối với khoản thu điều tiết, ghi:

Nợ Tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán

Có Tài khoản 3339 - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

+ Khi nộp tiền vào ngân sách nhà nước ghi:

Nợ Tài khoản 3339 - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

Có Tài khoản 112 - Tiền gửi ngân hàng

Điều 7. Kê khai, thu nộp, quyết toán khoản thu điều tiết

1. Định kỳ hàng quý, Công ty Bình Sơn có nghĩa vụ tự kê khai, nộp vào ngân sách nhà nước khoản thu điều tiết cho cơ quan thuế khoản thu điều tiết theo mẫu tờ khai số 01A và bảng kê số 02A ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Hàng năm, Công ty Bình Sơn có nghĩa vụ thực hiện việc quyết toán thu, nộp khoản thu điều tiết với cơ quan thuế theo mẫu tờ khai quyết toán năm số 01B và bảng kê mẫu số 02B ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Thời hạn kê khai, nộp vào ngân sách nhà nước khoản thu điều tiết hàng quý và cả năm thực hiện như quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

4. Trường hợp sản phẩm đã xuất bán theo giá không có thu điều tiết để xuất khẩu nhưng không xuất khẩu trong quý thì trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về số hàng không xuất khẩu, thương nhân đầu mối và doanh nghiệp được phép mua sản phẩm lọc dầu, sản phẩm hoá dầu từ Công ty Bình Sơn để xuất khẩu theo quy định của pháp luật có trách nhiệm thông báo cho Công ty Bình Sơn kèm theo bản xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (Bộ Công thương) về số hàng không xuất khẩu này để Công ty Bình Sơn khai nộp bổ sung khoản thu điều tiết tương ứng với số hàng đó.

Các thương nhân đầu mối và doanh nghiệp được phép mua sản phẩm lọc dầu, sản phẩm hoá dầu từ Công ty Bình Sơn để xuất khẩu theo quy định của pháp luật có trách nhiệm thanh toán với Công ty Bình Sơn theo giá mua của sản phẩm tiêu thụ nội địa để Công ty Bình Sơn khai nộp bổ sung khoản thu điều tiết cho số hàng hoá không xuất khẩu. Công ty Bình Sơn nộp bổ sung khoản thu điều tiết cho số hàng không xuất khẩu chậm nhất vào quý tiếp theo quý nhận được thông báo từ các thương nhân đầu mối và doanh nghiệp được phép mua sản phẩm lọc dầu, sản phẩm hoá dầu từ Công ty Bình Sơn để xuất khẩu.

Điều 8. Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và áp dụng từ năm tài chính 2012 đến hết năm tài chính 2018. Riêng việc thanh toán phần chênh lệch giữa mức giá trị ưu đãi với mức thuế nhập khẩu cho Công ty Bình Sơn quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này được thực hiện từ năm 2013 trở đi.

2. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 đến ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, trường hợp Công ty Bình Sơn đã thực hiện xuất bán sản phẩm lọc dầu và sản phẩm hoá dầu, đã thực hiện khai nộp khoản thu điều tiết vào ngân sách nhà nước khác với hướng dẫn tại Thông tư này thì Công ty Bình Sơn khai điều chỉnh lại theo hướng dẫn tại Thông tư này khi thực hiện quyết toán khoản thu điều tiết năm 2012. Không áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này trong năm tài chính 2012.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị Công ty Bình Sơn, Tập đoàn dầu khí Việt Nam và các đơn vị liên quan phản ánh về Bộ Tài chính để được hướng dẫn giải quyết kịp thời./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Vũ Thị Mai

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.