• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày hết hiệu lực: 30/09/2019
UBND TỈNH GIA LAI
Số: 02/CT-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 14 tháng 1 năm 1995

CHỈ THỊ

Về việc thực hiện phân ngành KTQD

 và phân khu vực, thành phần kinh tế

_____________________

 

Để đáp ứng yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý phù hợp với nền kinh tế thị trường, đảm bảo việc so sánh trong nước và quốc tế. Ngày 27-10-1993 Chính phủ ra Nghị định số 75/CP "Về việc ban hành hệ thống phân  ngành kinh tế quốc dân" và ngày 27-12-1993 Tổng cục Thống kê ra Quyết định số 147-TCTK/PPCĐ "Về việc thực hiện hệ thống phân loại khu vực và thành phần kinh tế áp dụng trong công tác thống kê".

Trong nền kinh tế phát triển theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước XHCN, việc phân ngành kinh tế, phân khu vực và thành phần kinh tế đầy đủ, chính xác là cơ sở quan trọng để nghiên cứu các mối quan hệ tác động qua lại giữa các yếu tố.

Trên cơ sở đó, xây dựng các chủ chương, chính sách, động viên khuyến khích kịp thời những thế mạnh của địa phương trong từng khu vực, từng thành phần, từng ngành, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong từng lĩnh vực, nhằm đạt được những mục tiêu kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ phát triển nhất định góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện của Đảng và Nhà nước.

Ở tỉnh ta, công tác này chưa được triển khai, do đó việc phân loại còn tùy tiện thiếu sự thống nhất, gây khó khăn cho việc thu thập, xử lý, đánh giá thông tin kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Để thực hiện nghiêm túc Nghị định của Chính phủ và Quyết định của Tổng cục Thống kê, thực hiện sự quản lý thống nhất công tác thông tin thống kê, tạo điều kiện cho công tác thu thập, xử lý, tổng hợp thông tin kinh tế - xã hội trên địa bàn một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời đáp ứng yêu cầu quản lý của các cấp lãnh đạo, UBND tỉnh chỉ thị các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, các tổ chức kinh tế - xã hội thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1. Thực hiện nghiêm túc Nghị định 75/CP ngày 27-10-1993 của Chính phủ về: "Hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân "và Quyết định 147-TCTK/PPCĐ ngày 27-12-1993 của Tổng cục Thống kê về "Hệ thống phân loại khu vực và thành phần kinh tế áp dụng trong công tác thống kê".

2. Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh cần tổ chức, hướng dẫn cụ thể các văn bản trên cho các đối tượng có liên quan và thường xuyên kiểm tra đôn đốc, xử lý những vi phạm theo pháp luật Nhà nước quy định.

Nhận được chỉ thị này yêu cầu thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, các tổ chức kinh tế - xã hội có liên quan tổ chức thực hiện tốt những quy định theo các văn bản trên trong phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực của mình. Trong khi thực hiện có gì vướng mắc yêu cầu phản ánh về Cục Thống kê tỉnh. Cục Thống kê tỉnh tổng hợp báo cáo kịp thời cho UBND tỉnh để xử lý.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Đào Quang Phổ

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.