• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/11/2018
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: Số: 25/2018/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 29 tháng 10 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v bãi bỏ khoản 2 Điều 1 Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND

Ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HI DƯƠNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12'thảng 11 năm 2015 của Chỉnh phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thỉ hành một sổ điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định sổ'34/2016/NĐ-CP ngày 15 thảng 4 năm 2016 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại công văn sổ 1794/SKHĐT-ĐT,TĐ&GSĐTngày 15 thảng 10 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ khoản 2 Điều 1 Quyết định số 18/2018/QĐ-ƯBND ngày 09 tháng 8 năm 2018 của ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ủy quyền Quyết định chủ trương đầu tư cho ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã ữên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu ừách nhiệm thi hành Quyết định

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Dương Thái

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.