• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 21/12/2009
  • Đã kiểm tra
HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Số: 23/2009/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

Về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã - thành phố Hà Nội

_____________________________________

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 19

( Từ ngày 08/12 đến ngày 11/12/2009)

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/ 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã thuộc tỉnh; 

Sau khi xem xét Tờ trình số 62/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân thành phố về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã - thành phố Hà Nội; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND thành phố và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1.  Phê chuẩn tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã - thành phố Hà Nội gồm 12 cơ quan như sau:

Phòng Nội vụ; phòng Tư pháp; phòng Tài chính – Kế hoạch; phòng Tài nguyên và Môi trường; phòng Lao động-Thương binh và Xã hội; phòng Văn hóa và Thông tin; phòng Giáo dục và Đào tạo; phòng Y tế, phòng Kinh tế; phòng Quản lý đô thị; Thanh tra; Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố quyết định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã và hướng dẫn UBND quận, huyện, thị xã quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn trực thuộc, theo quy định của pháp luật.  

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khoá XIII, kỳ họp thứ 19 thông qua./. 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Ngô Thị Doãn Thanh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.