• Nghị quyết 361/2021/NQ-HĐND

  Quy định mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  22/03/2021

  02/04/2021

 • Quyết định 05/2021/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Hưng Yên

  12/03/2021

  01/04/2021

 • Quyết định 04/2021/QĐ-UBND

  Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách

  02/02/2021

  15/02/2021

 • Quyết định 03/2021/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 06/9/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên

  02/02/2021

  15/02/2021

 • Quyết định 02/2021/QĐ-UBND

  Về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và tiêu chí phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  29/01/2021

  10/02/2021

 • Quyết định 01/2021/QĐ-UBND

  Ban hành quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  18/01/2021

  01/02/2021

 • Nghị quyết 347/2020/NQ-HĐND

  Bãi bỏ Nghị quyết số 131/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thực hiện chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về làm công chức tại xã, phường, thị trấn, giai đoạn 2018-2021

  22/12/2020

  01/01/2021

 • Quyết định 34/2020/QĐ-UBND

  Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành thuộc lĩnh vực Nội vụ

  15/12/2020

  25/12/2020

 • Nghị quyết 333/2020/NQ-HĐND

  Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 209/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ, công chức viên chức làm việc tại bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  01/12/2020

  01/01/2021

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.