• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 23/01/1991
UBND TỈNH KHÁNH HÒA
Số: 87/UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Khánh Hòa, ngày 23 tháng 1 năm 1991

QUYẾT DỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
Về việc thống nhất quản lý nhà ở thuộc diện Nhà nước
trực tiếp quản lý trong toàn tỉnh Khánh Hòa
___________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

- Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND các cấp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 30/6/1989.

- Căn cứ Nghị định 02/CP ngày 4/1/1979 của HĐCP ban hành Điều lệ thống nhất quản lý nhà cửa ở các thành phố, thị xã. thị trấn.

- Xét tờ trình số 2075/NĐ/XD ngày 14 tháng 11 năm 1990 cua Sở Xây  dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Nay trực tiếp thống nhất quản lý toàn bộ nhà ở trong phạm vi tỉnh Khánh Hòa để thực hiện công tác quản lý và chính sách theo diện nhà ở bao gồm những
loại nhà sau :

a) Toàn bộ nhà ở mà các tổ chức hoặc cá nhân đã ký hợp đồng thuê nhà với cơ quan quản lý nhà đất cấp tỉnh, thành phố, huyện...

b)  Những nhà tập thể ở hộ gia đình, ở độc thân nằm trong khu vực cơ quan làm việc, khu trường học, khu kho tàng mà từ lâu chưa ký hợp đồng thuê ở với cơ quan quản lý nhà đất.

c)  Những khu nhà ở tập thể cho căn hộ gia đình, độc thân riêng biệt do từng cơ quan, sở, ban, ngành tiếp quản, dùng vốn ngân sách Nhà nước xây dựng mới bố trí ở chưa ký hợp đóng thuê của cơ quan quán lý nhà đất.

d) Những nhà trước đây dùng cho mục đích khác, nhưng quá trình sử dụng cơ quan đã tự  thay đổi bố trí thành ở hộ gia đình, ở độc thân mà chưa ký hợp đồng với cơ quan quản lý nhà đất.

e) Những nhà ở khác thuộc quản lý của Nhà nước do cơ quan địa phương tự cho ở chưa đăng ký hợp đồng thuê nhà với cơ quan quản lý nhà đất.

Điều 2.

a) Những nhà nói ở Điều 1 quyết định này bao gồm các loại nhà do : tự tiếp quản khi giải phóng, xử lý theo các chính sách cải tạo XHCN, nhận hiến, xây dựng mới... mà có.

b) Nội dung thống nhất quản lý các loại nhà ở ghi tại Điều 1 bao gồm

-   Tổ chức việc kê khai đăng ký về sở hữu, xây dựng, sử dụng nhà cửa.

-   Tổ chức phân phối, sử dụng, điều chỉnh, cho thuê, bảo quản cải tạo sửa chữa, tháo gỡ nhà cửa.

Điều 3.

Những nhà không thuộc diện thống nhất quản lý theo Điều 1 bao gồm :

a) Nhà cửa do tổ chức tập thể Công ty, Xí nghiệp quốc doanh cùng nguồn vốn tự có (phải được xác nhận của Sở Tài chính Vật giá), vốn phúc lợi tích lũycủa chính tổ chức tập thể, công ty, xí nghiệp để mua lại, hoặc xây dựng mới, phân phối cho cán bộ công nhân viên thuộc quyền được ở.

b) Nhà ở trong khu vực hàng rào lực lượng vũ trang, nội vụ.

c)  Khu nhà ở tập trung của lực lượng vũ trang.

Điều 4.

Phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện việc thống nhất quản lý nhà ở trên các địa bàn thành phố, huyện :

a) Tại từng thị trấn do cơ quan xây dựng và quản lý nhà đất tổ chức thống nhất quản lý dưới sự chỉ đạo lãnh đạo trực tiếp của Uỷ ban nhân dân huyện.

b) Tại thành phố Nha Trang được phân công cụ thể: Sở Xây dựng chịu trách nhiệm chủ trì kết hợp cùng ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang đăng kýlại toàn bộ nhà ở do thành phố, phường, xã tự bố trí chỗ ở, chưa có hợp đồng thuê nhà của cơ quan quản lý nhà đất tỉnh hoặc thành phố trước ngày có quyết định này sẽ thống nhất quản lý ký hợp đồng cho thuê nhà do 1 Công ty Quản lý nhà đất trực thuộc Sở Xây dựng đảm trách.

c) Các cơ quan Sở, ban, ngành của tỉnh chịu trách nhiệm đăng ký kê khai  báo cáo trực tiếp cho cơ quan quản lý nhà đất cấp tỉnh.

Giao Sở Xây dựng có trách nhiệm ra văn bản hướmg dẫn cụ thể để tổ chức thực hiện quvết định thống nhất quản lý nhà ở.

Điều 5. Các ông Chánh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang, Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, Giám đốc Công ty Quản lý nhà đất, thủ trưởng các cơ quan, Sở, ban, ngành chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Ánh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.