• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 18/09/1996
HĐND TỈNH KHÁNH HÒA
Số: 84NQ/HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Khánh Hòa, ngày 18 tháng 9 năm 1996

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
Khóa II– Kỳ họp bất thường
(Ngày 18 tháng 9 năm 1996)

NGHỊ QUYẾT

Về bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước của tỉnh Khánh Hòa

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND năm 1994;

Căn cứ Pháp lệnh về nhiệm vụ quyền hạn cụ thể của HĐND và UBND ở mỗi cấp;

Căn cứ Nghị định 61/CP ngày 5/7/1994 về mua bán và kinh doanh nhà ở;

Sau khi nghe UBND tỉnh báo cáo phương án “bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa” và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu, HĐND tỉnh Khánh Hòa (khóa II), kỳ họp bất thường.

QUYẾT NGHỊ

1/ Tán thành phương án bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do UBND tỉnh trình, trong đó phải thể hiện những nội dung lớn sau đây:

- Thực hiện thống nhất việc bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo Nghị định 61/CP của Chính phủ bắt đầu từ ngày 1/10/1996 và phải làm xong chậm nhất trong tháng 6/1998.

- Thống nhất giá các loại đất theo khung giá trong Quyết định 2343/QĐ-UB ngày 3/11/1994 và Quyết định 697 ngày 12/4/1996 của UBND tỉnh đã cụ thể hóa bảng khung giá các loại đất theo Nghị định 87/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ.

- Giao UBND tỉnh căn cứ vào Quyết định 302/TTg ngày 13/5/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh hệ số (K) khung giá đất theo Nghị định 87/CP của Chính phủ và tình hình thực tế của tỉnh ta để ban hành cụ thể hệ số K cho hợp lý đối với các loại đường, các vị trí cùng loại đường ở thành phố Nha Trang, các thị trấn, khu dân cư, đầu mối giao thông và trục đường giao thông chính, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp.

- Áp dụng thống nhất phương thức thanh toán tiền mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước theo qui định tại điểm 2, Điều 9, Nghị định 61/CP của Chính phủ.

- Đất do các đơn vị quân đội nhân dân Việt Nam đóng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa quản lý; đất do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã cấp cho quân nhân và cán bộ công nhân viên Nhà nước trước ngày 20/11/1995 nay đã được quy hoạch thành khu dân cư thì thực hiện theo Nghị định 61/CP của Chính phủ.

- Giữ nguyên “Tổ kỹ thuật bán nhà” của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã thành lập trước đây để giúp UBND tỉnh thực hiện khẩn trương, đúng pháp luật việc bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hiện đang do các đơn vị quân đội nhân dân Việt Nam quản lý.

- Áp dụng Quyết định 118/CP của Thủ tướng Chính phủ ngày 27/2/1996 “về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở” trong việc miễn, giảm khi thực hiện phương án bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

2/ Căn cứ vào kết luận của HĐND tỉnh, giao cho UBND tỉnh hoàn chỉnh văn bản và thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi ban hành.

3/ Căn cứ các qui định của Chính phủ và các nội dung nêu trong Nghị quyết này, UBND tỉnh tổ chức chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện tốt phương án bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đã được HĐND tỉnh thông qua.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh (khóa II) kỳ họp bất thường thông qua ngày 18/9/1996.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Hồng Vân

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.