• Quyết định 67/2022/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  12/12/2022

  01/01/2023

 • Nghị quyết 89/2022/NQ-HĐND

  Về việc Quyết định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  09/12/2022

  20/12/2022

 • Nghị quyết 80/2022/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 94/2021/NQ-HĐND ngày 27/9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình

  09/12/2022

  20/12/2022

 • Nghị quyết 79/2022/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình

  09/12/2022

  20/12/2022

 • Nghị quyết 92/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng

  09/12/2022

  01/01/2023

 • Nghị quyết 90/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho Cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  09/12/2022

  01/01/2023

 • Quyết định 66/2022/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quy định mức thu, quản lý và sử dụng giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình hành kèm theo Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 của UBND tỉnh

  07/12/2022

  20/12/2022

 • Quyết định 65/2022/QĐ-UBND

  Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập (trừ lĩnh vực y tế) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình

  02/12/2022

  15/12/2022

 • Quyết định 64/2022/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  28/11/2022

  10/12/2022

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.