• Nghị quyết 43/2018/NQ-HĐND

  Về việc quy định chính sách hỗ trợ vốn vay khởi nghiệp và phát triển sản xuất kinh doanh cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  12/12/2018

  01/01/2019

 • Nghị quyết 41/2018/NQ-HĐND

  Về việc quy định số lượng, mức phụ cấp kiêm nhiệm và trợ cấp nghỉ việc một lần do thực hiện bố trí, sắp xếp, tinh giản đối với người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  12/12/2018

  01/01/2019

 • Nghị quyết 39/2018/NQ-HĐND

  Quy định chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến, bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019-2020

  12/12/2018

  01/01/2019

 • Nghị quyết 32/2018/NQ-HĐND

  Thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2018-2020

  12/12/2018

  01/01/2019

 • Nghị quyết 25/2018/NQ-HĐND

  Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

  12/12/2018

  01/01/2019

 • Quyết định 33/2018/QĐ-UBND

  Phân cấp thẩm quyền cấp mới thẻ Bảo hiểm y tế và trợ cấp tiền mai táng phí đối với người tham gia kháng chiến thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình

  22/11/2018

  01/01/2019

 • Quyết định 32/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định quản lý nguồn kinh phí sự nghiệp có tính chất đầu tư và phân cấp thẩm quyền phê duyệt, thẩm định, thẩm tra các công trình sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư để bảo trì, cải tạo, sữa chữa, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất trụ sở cơ quan, đơn vị và các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  06/11/2018

  16/11/2018

 • Quyết định 31/2018/QĐ-UBND

  Về việc phân cấp thẩm định thiết kế cơ sở thuộc dự án đầu tư; thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng; thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  02/11/2018

  02/11/2018

 • Quyết định 30/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác kiểm soát tải trọng phương tiện thông tin và quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  31/10/2018

  10/11/2018

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.