• Quyết định 17/2020/QĐ-UBND

  Sửa đổi khoản 3 Điều 1 Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình sửa đổi một số nội dung của Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình

  11/06/2020

  22/06/2020

 • Quyết định 16/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Bộ đơn giá sản phẩm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  01/06/2020

  10/06/2020

 • Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND

  Điều chỉnh kinh phí thực hiện Nghị quyết số 39/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh Ninh Bình quy định chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến, bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019-2020 và điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2020

  27/05/2020

  08/06/2020

 • Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND

  Quy định chính sách hỗ trợ tái đàn lợn nhằm khôi phục sản xuất chăn nuôi sau bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020

  27/05/2020

  08/06/2020

 • Nghị quyết 23/2020/NQ-HĐND

  Quy định chính sách hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  27/05/2020

  08/06/2020

 • Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND

  Về việc quy định một số chính sách áp dụng cho huyện Hoa Lư

  27/05/2020

  08/06/2020

 • Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND

  Về việc hỗ trợ tiền nước sinh hoạt cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  27/05/2020

  18/06/2020

 • Quyết định 14/2020/QĐ-UBND

  Quy định giá tối đa dịch vụ sử dụng đò tuyến Núi Ghềnh Tháp - Hang Luồn - Động Liên Hoa - Núi Máng Nước tại huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

  08/05/2020

  20/05/2020

 • Quyết định 12/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  22/04/2020

  10/05/2020

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.