• Quyết định 11/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cấp, các cơ quan chức năng trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp, Hộ kinh doanh, Hợp tác xã sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  08/04/2019

  19/04/2019

 • Quyết định 10/2019/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Chương III, Quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 02/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

  20/03/2019

  10/04/2019

 • Quyết định 09/2019/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

  15/03/2019

  01/04/2019

 • Quyết định 08/2019/QĐ-UBND

  Về việc ban hành Đơn giá sản phẩm quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  08/03/2019

  19/03/2019

 • Quyết định 07/2019/QĐ-UBND

  Về việc ban hành Đơn giá sản phẩm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  08/03/2019

  19/03/2019

 • Quyết định 06/2019/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 2682/2001/QĐ-UB ngày 04/12/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư phát triển du lịch Ninh Bình

  27/02/2019

  15/03/2019

 • Quyết định 05/2019/QĐ-UBND

  Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  30/01/2019

  20/02/2019

 • Quyết định 04/2019/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Quy định chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

  22/01/2019

  15/02/2019

 • Quyết định 03/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh; tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  22/01/2019

  01/02/2019

  Hết hiệu lực một phần

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.