• Quyết định 47/2021/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng dụng, Thông tin khoa học công nghệ và Đo lường thử nghiệm trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình

  15/09/2021

  01/10/2021

 • Quyết định 46/2021/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình

  15/09/2021

  01/10/2021

 • Quyết định 43/2021/QĐ-UBND

  Quy định cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình

  19/08/2021

  01/09/2021

 • Quyết định 40/2021/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình

  18/08/2021

  01/09/2021

 • Quyết định 39/2021/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  02/08/2021

  15/08/2021

 • Quyết định 38/2021/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  30/07/2021

  10/08/2021

 • Quyết định 37/2021/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng và quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  29/07/2021

  10/08/2021

 • Nghị quyết 42/2021/NQ-HĐND

  Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh Ninh Bình thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2018-2020 đến hết năm 2021

  29/07/2021

  10/08/2021

 • Nghị quyết 45/2021/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình quy định một số chế độ, chính sách đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  29/07/2021

  29/07/2021

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.