• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/2002
  • Ngày hết hiệu lực: 01/07/2013
Lịch sử hiệu lực: Pháp lệnh 44/2002/PL-UBTVQH10
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
02/07/2002 Văn bản được ban hành 44/2002/PL-UBTVQH10
01/10/2002 Văn bản có hiệu lực 44/2002/PL-UBTVQH10
21/03/2007 Bị bãi bỏ 1 phần 31/2007/PL-UBTVQH11 Xem tại đây
21/03/2007 Được bổ sung 31/2007/PL-UBTVQH11 Xem tại đây
01/08/2008 Được bổ sung 04/2008/PL-UBTVQH12 Xem tại đây
01/07/2013 Văn bản hết hiệu lực 44/2002/PL-UBTVQH10
01/07/2013 Bị hết hiệu lực 15/2012/QH13
01/07/2013 Bị thay thế 15/2012/QH13
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.