• Quyết định 23 /2018/QĐ-UBND

  Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Hùng Vương

  02/10/2018

  11/10/2018

 • Quyết định 22 /2018/QĐ-UBND

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Dân tộc tỉnh Phú Thọ

  01/10/2018

  10/10/2018

 • Quyết định 21 /2018/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ

  27/09/2018

  08/10/2018

 • Quyết định 20/2018/QĐ-UBND

  Về việc Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ

  27/09/2018

  08/10/2018

 • Quyết định 19 /2018/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ

  27/09/2018

  08/10/2018

 • Quyết định 18 /2018/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 11/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ

  27/09/2018

  08/10/2018

 • Quyết định 17/2018/QĐ-UBND

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ

  07/09/2018

  17/09/2018

 • Quyết định 16 /2018/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ

  23/08/2018

  07/09/2018

 • Quyết định 15 /2018/QĐ-UBND

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông

  21/08/2018

  06/09/2018

 • Quyết định 14 /2018/QĐ-UBND

  Bổ sung Điều 1 Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

  20/07/2018

  03/08/2018

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.