• Quyết định 07/2018/QĐ-UBND

  Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

  27/02/2018

  10/03/2018

 • Quyết định 06/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về phạm vi, tuyến đường, thời gian hoạt động của xe chở người bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

  08/02/2018

  20/02/2018

 • Quyết định 05/2018/QĐ-UBND

  Bổ sung, điều chỉnh Bảng giá đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2015 – 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi

  23/01/2018

  10/02/2018

 • Quyết định 04/2018/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Quảng Ngãi

  22/01/2018

  05/02/2018

 • Quyết định 03a/2018/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trong các khu du lịch và bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh

  12/01/2018

  20/01/2018

 • Quyết định 02/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

  10/01/2018

  20/01/2018

 • Quyết định 01/2018/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 10/5/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

  04/01/2018

  15/01/2018

 • Quyết định 82/2017/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

  29/12/2017

  15/01/2018

 • Quyết định 81/2017/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

  25/12/2017

  01/01/2018

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.