• Quyết định 30/2017/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi

  09/05/2017

  20/05/2017

 • Quyết định 29/2017/QĐ-UBND

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

  09/05/2017

  01/06/2017

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 28/2017/QĐ-UBND

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

  09/05/2017

  01/06/2017

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 27/2017/QĐ-UBND

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

  09/05/2017

  01/06/2017

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 26/2017/QĐ-UBND

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

  09/05/2017

  01/06/2017

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 25/2017/QĐ-UBND

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

  09/05/2017

  01/06/2017

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 24/2017/QĐ-UBND

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

  08/05/2017

  15/05/2017

 • Quyết định 23/2017/QĐ-UBND

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

  08/05/2017

  15/05/2017

 • Quyết định 22/2017/QĐ-UBND

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

  03/05/2017

  10/05/2017

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.