• Quyết định 08/2020/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức thu, quản lý và sử dụng tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngăi

  05/03/2020

  20/03/2020

 • Quyết định 07/2020/QĐ-UBND

  Sửa đổi Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 17/5/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi

  20/02/2020

  24/03/2020

 • Quyết định 06/2020/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh

  20/02/2020

  24/02/2020

 • Quyết định 05/2020/QĐ-UBND

  Quy định chính sách hỗ trợ cho những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công an viên ở thôn và Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng các chi hội ở thôn, tổ dân phố dôi dư, không tiếp tục làm việc khi sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

  07/02/2020

  20/02/2020

 • Quyết định 04/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định tiêu chí, cách thức xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

  20/01/2020

  03/02/2020

 • Quyết định 03/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định phân cấp cơ quan thẩm định, quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

  17/01/2020

  01/02/2020

 • Quyết định 02/2020/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 22/7/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi

  13/01/2020

  24/01/2020

 • Quyết định 01/2020/1QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ các Quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực phí và lệ phí

  07/01/2020

  15/01/2020

 • Nghị quyết 28/2019/NQ-HĐND

  Về việc thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

  27/12/2019

  06/01/2020

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.