• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 29/01/2008
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 03/2008/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 7 tháng 1 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 184/2003/QĐ-TTg ngày 08 tháng 09 năm 2003

 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam

_______________________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 253/2006/QĐ-TTg ngày 06 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 45/2007/QĐ-TTg ngày 03 tháng 04 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định thẩm quyền quản lý cán bộ các Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế và các Ban Quản lý có tên gọi khác thuộc Bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 184/2003/QĐ-TTg ngày 08 tháng 09 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam, như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2:

"Điều 2. Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại :

1. Điều 81 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

2. Điều 28 Quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai ban hành kèm theo Quyết định số 253/2006/QĐ-TTg ngày 06 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Các văn bản pháp luật khác có liên quan."

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 3:

"Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế:

1. Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam có Trưởng ban, không quá 03 Phó Trưởng ban do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.

2. Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy và biên chế của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai theo quy định của pháp luật về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp và cơ chế quản lý biên chế đối với đơn vị sự nghiệp của Nhà nước".

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.