• Quyết định 20/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về thực hiện nếp sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  06/12/2019

  20/12/2019

 • Quyết định 19/2019/QĐ-UBND

  Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành

  13/11/2019

  25/11/2019

 • Quyết định 18/2019/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Điểm c và sửa đổi, bổ sung Điểm d Khoản 1 Điều 10 của Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh

  20/09/2019

  05/10/2019

 • Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND

  Phê duyệt việc thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thái Bình

  16/09/2019

  27/09/2019

 • Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND

  Thông qua Quy định về chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trong Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình, giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030

  16/09/2019

  ...

 • Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND

  Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020 tại số thứ tự 02 và 05 Mục II Phần B Biểu số 03 ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh

  16/09/2019

  27/09/2019

 • Quyết định 17/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng Mạng văn phòng điện tử liên thông của tỉnh trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị tỉnh Thái Bình

  30/08/2019

  01/10/2019

 • Quyết định 16/2019/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chí, quy trình xét công nhận làng nghề trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  30/08/2019

  10/09/2019

 • Quyết định 14/2019/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh

  23/08/2019

  10/09/2019

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.