• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 24/12/2019
HĐND TỈNH THÁI BÌNH
Số: 16/2019/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 13 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

___________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHÓA XVI KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Xét Báo cáo số 185/BC-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, mục tiêu và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2020; Báo cáo của các cơ quan bảo vệ pháp luật; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh, với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

Tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tạo sự thông thoáng, thuận lợi để khơi thông nguồn lực. Thúc đẩy mạnh mẽ cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, triển khai hiệu quả quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới, sáng tạo. Gắn chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hoá với củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường. Chú trọng các lĩnh vực văn hoá, xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy; tinh giản biên chế; cải cách hành chính, cải cách tư pháp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành và thực thi pháp luật. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Làm tốt công tác thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội. Củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

II. CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Các chỉ tiêu chủ yếu:

a) Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt khoảng 10% trở lên so với năm 2019.

b) Giá trị sản xuất nông, lâm và thuỷ sản tăng 3%; công nghiệp - xây dựng tăng 18,3% trở lên (trong đó: công nghiệp tăng 18,2%; xây dựng 19,5%); dịch vụ tăng 7,4% trở lên so với năm 2019.

c) Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 3.781 triệu USD, trong đó xuất khẩu đạt 2.000 triệu USD.

d) Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 19,5% so với năm 2019. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 15.292,6 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 6.964 tỷ đồng.

đ) 100% số huyện đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới, thành phố Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

e) 5% số xã trở lên đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, 1,5% số xã trở lên đạt tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu.

g) Mức giảm tỷ lệ sinh khoảng 0,1‰. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%, trong đó đào tạo nghề đạt 56,5%. Tạo việc làm mới cho khoảng 33.000 người. Tỷ lệ hộ nghèo giảm khoảng 0,5% trở lên so với năm 2019. Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 93,2%; tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa đạt khoảng 90%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng (cân nặng theo tuổi) đạt dưới 10%. Số giường bệnh/vạn dân đạt 38,7 giường. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90%.

h) Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn ở đô thị đạt 100%, ở nông thôn đạt 90%.

2. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

Tiếp tục tập trung xây dựng, triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình, đề án, dự án và đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược, 5 nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra; trong đó, tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

a) Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; khuyến khích phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới. Triển khai việc hợp tác với Công ty Laviefood trong việc đầu tư dự án nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến tại tỉnh. Thực hiện thật tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Tổ chức triển khai có hiệu quả Đề án "Phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019-2025 và những năm tiếp theo” và cơ chế, chính sách khuyến khích ưu đãi, hỗ trợ sau khi được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua để triển khai Đề án. Phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng tăng trưởng cao, bền vững; từng bước xây dựng và phát triển thương hiệu thủy, hải sản tỉnh Thái Bình.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân tích cực thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất. Tích cực phối hợp, hỗ trợ đẩy nhanh việc xây dựng Khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp và chế biến nông sản ở huyện Quỳnh Phụ (Khu công nghiệp Thaco - Thái Bình). Tiếp tục đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới theo hướng văn minh, hiện đại; củng cố các tiêu chí nông thôn mới đã đạt, tập trung xây dựng và hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại các xã; tiếp tục triển khai xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao công tác quản lý chất lượng nước sạch.

Thực hiện chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trên cơ sở tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, cải tiến công nghệ, nâng cao trình độ sản xuất; tập trung rà soát, cắt giảm các hoạt động sản xuất yếu kém, lạc hậu. Thường xuyên rà soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc một cách thực chất cho doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút đầu tư để phát triển Khu kinh tế Thái Bình. Tích cực đôn đốc, hướng dẫn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển nhà ở; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng bảo đảm đúng, đủ về trình tự và thủ tục theo quy định. Tích cực phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trọng điểm.

Tiếp tục thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng thương mại; phát triển mạng lưới chợ, trung tâm thương mại, siêu thị theo quy hoạch. Thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của tỉnh; phát triển bền vững nguồn hàng xuất khẩu và thị trường xuất khẩu kết hợp với chú trọng phát triển thị trường nội địa. Triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thị trường, chống buôn lậu và gian lận thương mại, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng. Thực hiện tốt công tác phát triển du lịch, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch của tỉnh.

Tổ chức triển khai giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 đảm bảo đúng quy định. Chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách nhà nước ngay từ đầu năm. Phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt 10% so với dự toán giao năm 2020. Chủ động điều hành ngân sách linh hoạt; quản lý chi trong phạm vi dự toán được giao, đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định; triệt để tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; tập trung các nguồn lực để xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, thanh toán cho các công trình đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn, các dự án chuyển tiếp theo đúng quy định của Luật Đầu tư công.

Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Đề án cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh; tăng cường các giải pháp chỉ đạo, điều hành về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Tăng cường các hoạt động xúc tiến hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại. Triển khai thực hiện tốt công tác vận động viện trợ ODA và NGO để thu hút nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giải quyết các vấn đề xã hội. Tiếp tục hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, phát triển kinh tế tư nhân; khuyến khích nông dân liên kết với các doanh nghiệp, hợp tác xã để phát triển sản xuất.

b) Phát triển văn hoá, xã hội hài hoà với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân

Tập trung đổi mới, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo; đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng các trường sau sáp nhập và các trường trọng điểm. Chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tăng cường năng lực tiếp cận xu hướng công nghệ tiên tiến, hiện đại; tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất. Chú trọng đào tạo, phát triển và thu hút đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ trình độ cao.

 Tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân. Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động mạng lưới y tế cơ sở, chăm sóc sức khỏe ban đầu, phát triển y tế chuyên sâu và y tế dự phòng. Chủ động, tích cực phòng, chống dịch bệnh, không để các dịch bệnh lớn xảy ra; tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, môi trường y tế.

Tiếp tục thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; xem xét thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với hộ gia đình người có công với cách mạng phát sinh ngoài Đề án. Phát triển hệ thống an sinh xã hội. Chú trọng giải quyết việc làm gắn với phát triển thị trường lao động. Quản lý hiệu quả, chặt chẽ công tác đưa lao động của tỉnh đi làm việc ở nước ngoài và lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh.

Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình. Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; tăng cường quản lý các lễ hội, hoạt động văn hóa. Đẩy mạnh phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng, nâng cao thành tích các môn thể thao trọng điểm.

c) Chấn chỉnh công tác quản lý tài nguyên, môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về bảo vệ môi trường; khai thác, sử dụng tài nguyên, nhất là tài nguyên đất. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về quản lý đất đai, xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm. Kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm, kiên quyết xử lý các cơ sở sử dụng lãng phí năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện triệt để việc thu gom rác thải sinh hoạt ở các khu dân cư về khu rác thải tập trung để xử lý, khuyến khích xử lý rác thải bằng công nghệ lò đốt; làm tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng; nâng cao khả năng phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

d) Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Xây dựng và triển khai hiệu quả các Kế hoạch cải cách hành chính, tuyên truyền cải cách hành chính, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của tỉnh năm 2020; phấn đấu 100% thủ tục hành chính đưa ra thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh được giải quyết theo phương án "5 tại chỗ”;            nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm hành chính công các cấp và "đường dây nóng” của các cơ quan nhà nước. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chủ động triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước nhằm khắc phục kịp thời khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

e) Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động rà soát, giải quyết những vướng mắc, búc xúc trong nhân dân; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị - văn hóa. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tăng cường công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; công tác phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn; phòng, chống cháy nổ; diễn tập khu vực phòng thủ; phòng, chống lụt bão; an ninh, an toàn thông tin. Triển khai thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường hành lang an toàn giao thông đường bộ.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVI Kỳ họp thứ chín thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực  từ ngày 24 tháng 12 năm 2019./. 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Hồng Diên

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.