• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 09/07/2006
BỘ TƯ PHÁP
Số: 04/2006/QĐ-BTP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành chương trình hành động phòng, chống tham nhũng của ngành Tư pháp

và kế hoạch thực hiện chương trình hành động phòng, chống tham nhũng của ngành Tư pháp trong năm 2006

____________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 62/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng ban hành kèm theo Quyết định số 30/2006/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng của ngành Tư pháp và Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng của ngành Tư pháp trong năm 2006.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Trưởng Thi hành án dân sự các cấp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

BỘ TRƯỞNG
(Đã ký)
Uông Chu Lưu

 

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.