• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 14/12/2005
  • Ngày hết hiệu lực: 08/02/2007
BỘ CÔNG AN
Số: 17/2005/TT-BCA(C11)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 21 tháng 11 năm 2005

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung Điểm 2 của Thông tư số 02/2003/TT-BCA(C11) ngày 13/01/2003

của Bộ Công an về hướng dẫn tổ chức cấp đăng ký, biển số phương tiện

giao thông cơ giới đường bộ

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 6493/VPCP-NC ngày 09 tháng 11 năm 2005 về việc đồng ý với đề nghị của Bộ Công an nêu tại Công văn số 1901/BCA(V19) về sửa đổi Thông tư 02/2003/TT-BCA(C11) ngày 13/01/2003.

 

Bộ Công an sửa đổi, bổ sung điểm 2 của Thông tư số 02/2003/TT-BCA(C11), ngày 13/01/2003 về hướng dẫn tổ chức đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ như sau:

1. Tại Mục A Phần II về "các loại giấy tờ của chủ xe khi đến đăng ký xe" sửa đổi, bổ sung như sau:

- Bỏ quy định: "Mỗi người chỉ được đăng ký 01 xe mô tô hoặc xe gắn máy".

- Trong hồ sơ đăng ký xe không phải có thêm bản phôtô giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

2. Tổ chức thực hiện:

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các nội dung khác của Thông tư 02/2003/TT-BCA(C11), ngày 13/01/2003 của Bộ Công an không đề cập tại Thông tư này vẫn tiếp tục thực hiện.

Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai thực hiện Thông tư này. Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - Đường sắt hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc lực lượng Cảnh sát giao thông thực hiện đúng quy định của Thông tư này và các quy định của pháp luật khác có liên quan đến đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Lê Thế Tiệm

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.