• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 31/08/2001
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 1173/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 31 tháng 8 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chuyển Nhà máy Đay Sài Gòn thành Công ty cổ phần

________________________

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992.

Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần.

Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 2876/UB-CNN ngày 21 tháng 8 năm 2001.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Nhà máy Đay Sài Gòn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Vốn điều lệ công ty cổ phần là 16.000.000.000 đồng.

Trong đó:

- Tỷ lệ cổ phần nhà nước: 10% vốn điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp: 50% vốn điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài doanh nghiệp: 10% vốn điều lệ.

2. Giá trị thực tế của Nhà máy Đay Sài Gòn đến ngày 31 tháng 12 năm 1999 là 25.478.140.495 đồng, trong đó giá trị thực tế vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 20.292.960.793 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp:

Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 49.079 cổ phần, phần giá trị được ưu đãi: 1.472.370.000 đồng.

4. Kinh phí đào tạo, đào tạo lại cho người lao động thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Chuyển Nhà máy Đay Sài Gòn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thành công ty cổ phần:

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam:

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI ĐAY SÀI GÒN.

- Tên giao dịch quốc tế: SAI GON JUTE JOINT – STOCK COMPANY.

- Tên viết tắt: SAJUCO.

- Trụ sở chính: số 11 công trường Mê Linh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Công ty cổ phần Sản xuất - Dịch vụ - Thương mại đay Sài Gòn kinh doanh các ngành nghề sau:

- Sản xuất kinh doanh vải đay, bao tải đay các loại:

- Sản xuất kinh doanh các loại sản phẩm bao bì từ đay, nhựa, giấy, dệt, may mặc:

- Kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, thiết bị, hóa chất phục vụ ngành đay và dệt, các loại bao bì khác.

- Kinh doanh đa ngành nghề theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Tài chính xử lý khoản chênh lệch giữa giá trị thực tế vốn nhà nước tại doanh nghiệp và vốn điều lệ của công ty cổ phần, bảo đảm phù hợp với chế độ tài chính hiện hành.

Điều 5. Công ty cổ phần Sản xuất - Dịch vụ - Thương mại đay Sài Gòn:

- Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp.

- Giám đốc và kế toán trưởng Nhà máy Đay Sài Gòn có trách nhiệm điều hành công việc quản lý doanh nghiệp đến khi bàn giao toàn bộ doanh nghiệp cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất - Dịch vụ - Thương mại đay Sài Gòn.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Giám đốc Nhà máy Đay Sài Gòn, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất - Dịch vụ - Thương mại đay Sài Gòn, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.