• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 27/09/2001
  • Ngày hết hiệu lực: 15/11/2010
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Số: 2988/2001/QĐ-BGTVT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Trung Ương, ngày 12 tháng 9 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế phòng, chống, khắc phục hậu quả bão, lụt trong ngành

đường bộ số 2988/2001/QĐ-BGTVT ngày 12 tháng 9 năm 2001

_______________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Bộ Luật giao thông Đường bộ số 26/2001/QH10 ngày  29/6/2001;

Căn cứ Pháp lệnh phòng chống lụt bão ngày 08 tháng 3 năm 1993;

Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22 tháng 3 năm 1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn, chưc năng quản lý Nhà nước và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 32/CP ngày 20 tháng 5 năm 1996 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phòng chống bão lụt;

Căn cứ Quyết định số 1808/QĐ-BGTVT ngày 22/7/1999 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập ban phòng chống bão lụt trực thuộc Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

Nhằm tăng cường quản lý Nhà nước trong việc phòng, chống và khắc phục hậu quả bão lụt trong ngành Đường bộ;

Xét đề nghị của Trưởng ban chỉ huy phòng chống bão lụt Bộ Giao thông vận tải, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt nam và Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Vận tải:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế phòng, chống khắc phục hậu quả bão, lụt trong ngành Đường bộ”.

Điều 2 : Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định 593/1998/QĐ-GTVT ngày 28/3/1998.

Điều 4 : Các ông Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng, Vụ trưởng, Trưởng ban, Giám đốc các Sở Giao thông vận tải (GTCC), Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Phạm Quang Tuyến

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.