• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 21/08/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2019
UBND TỈNH THÁI BÌNH
Số: 13/2012/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 21 tháng 8 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MỨC THU PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÙNG BÃI TRIỀU VEN BIỂN ĐỂ NUÔI NGAO

_________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức thu phí đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 557/STC-QLG&CS ngày 15/8/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất vùng bãi triều ven biển để nuôi ngao là 150.000 đồng/hồ sơ (Một trăm năm mươi nghìn đồng một hồ sơ).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 691/QĐ-UBND ngày 05/4/2012 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất vùng bãi triều ven biển để nuôi ngao.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải; Thủ trưởng đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Phạm Văn Sinh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.