• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 20/08/1998
  • Ngày hết hiệu lực: 18/01/2008
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO-VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO-BỘ CÔNG AN
Số: 02/1998/TTLT/TANDTC-VKSNDTC-BC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 5 tháng 8 năm 1998

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO- VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ CÔNG AN

 

Cũng phải bị truy cứu tráchnhiệm hình sự theo khoản 1 Điều 185c hoặc khoản 1 Điều 185d tương ứng người nàotàng trữ trái phép hoặc vận chuyển trái phép từ hai chất ma tuý trở lên và mỗichất ma tuý có trọng lượng được hướng dẫn trên đây (được hướng dẫn tại dấu (*)thứ nhất tiết b điểm 4 mục II phần B của Thông tư liên tịch số 01/1998)".

10. Thông tư này có hiệu lực kểtừ ngày 20 tháng 8 năm 1998.

Các hướng dẫn trong Thông tưnày, nếu làm giảm nhẹ trách nhiệm hình sự so với văn bản hướng dẫn trước đây,thì được áp dụng khi điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm, xétxử giám đốc thẩm hoặc tái thẩm đối với người thực hiện hành vi phạm tội trướckhi Thông tư này có hiệu lực.

Đối với các trường hợp mà ngườiphạm tội đã bị kết án đúng theo các văn bản hướng dẫn trước đây và bản án đã cóhiệu lực pháp luật, thì không áp dụng các hướng dẫn trong Thông tư này để khángnghị theo trình tự giám đốc thẩm, tái thẩm.

Đối với trường hợp đang tiếnhành điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm, xét xử giám đốc thẩmhoặc tái thẩm mà được áp dụng các hướng dẫn trong Thông tư này để tuyên bố miễntrách nhiệm hình sự cho bị can, bị cáo thì cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Toàán cần giải thích cho họ rõ rằng trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự nàykhông phải là cơ sở của việc đòi bồi thường thiệt hại do người có thẩm quyềncủa cơ quan tiến hành tố tụng gây ra.

Trong quá trình thực hiện Thôngtư này, nếu thấy có vướng mắc, thì cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Toà án báocáo ngay cho Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Côngan để có hướng dẫn kịp thời./.

Chánh án Toà án nhân dân tối cao

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

KT. BỘ TRƯỞNG Bộ Công an
Thứ trưởng

(Đã ký)

(Đã ký)

(Đã ký)

   

Trịnh Hồng Dương

Phạm Sĩ Chiến

Lê Thế Tiệm

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.