• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 31/12/1998
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 258/1998/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Trung Ương, ngày 31 tháng 12 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 113/1998/QĐ-TTG

ngày 06 tháng 7 năm 1998 của Thủ Tướng Chính Phủ

______________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 20 tháng 4 năm 1995;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 của Quyết định số 113/1998/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển các Cụm cảng Hàng không sân bay miền Bắc, miền Trung, miền Nam thành doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích như sau:

"2. Giám đốc các Cụm cảng Hàng không khu vực trực tiếp phụ trách Văn phòng Cảng vụ đặt tại cơ quan quản lý các Cụm cảng; được Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam uỷ quyền chủ trì giải quyết những vướng mắc giữa các cơ quan quản lý nhà nước tại các cảng hàng không và tạm thời đóng cửa cảng hàng không không quá 24 giờ khi có tình huống bất trắc, đồng thời phải báo cáo ngay cho Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thủ tướng Chính phủ

Đang cập nhật

(Đã ký)

 

Phan Văn Khải

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.