• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 14/03/1996
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2019
UBND TỈNH THÁI BÌNH
Số: 95/1996/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 14 tháng 3 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH

V/v quy định bề rộng đường bộ trên địa bàn toàn tỉnh

________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Nghị định số 203-HĐBT ngày 21/12/1982 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành điều lệ bảo vệ đường bộ;

- Thi hành chủ trương của Ban thường vụ Tỉnh ủy về quy hoạch tổng thể giao thông vận tải Thái Bình thời kỳ 1996 - 2010 tại thông báo số 49 TB/TU ngày 13/10/ 1995;

- Xét tờ trình số 538/QLGT ngày 2/11/1995 của sở Giao thông vận tải về việc quy định bề rộng đường bộ trên địa bàn toàn tỉnh Thái Bình.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: - Quy định bề rộng đường bộ trên địa bàn toàn tỉnh như sau:

1/ Đường Quốc lộ:

Quốc lộ 10 (cầu Nghìn - bến phà Tân đệ), Quốc lộ 39 (cầu Triều Dương - quốc lộ 10 và đoạn kéo dài từ ngã tư Gia Lễ đến cảng Diêm Điền)

- Bề rộng 12m (theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng).

- Hành lang bảo vệ hai bên đường, mỗi bên là 20m kể từ chân đường đắp.

2/ Đường tỉnh:

- Đường 39B (giáp đường Lê Lợi - bến phà Trà Lý).

- Bề rộng: 12m (Theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng).

- Hành lang bảo vệ hai bên đường, mỗi bên 20m kể từ chân đường đắp.

- Đường 217 (quốc lộ 10 - Bến phà Hiệp); Đường Đồng Châu (từ km 21 đường 39B

- Nhà nghỉ Công đoàn); Đường 223 (cầu Báng - Thái Hạc); đường 219 (Từ ngã ba Vị Thủy - Chợ Phố - Cầu Cau) đường 39B (Bên phà Trà Lý - Cầu phao Hồng Quỳnh).

- Bề rộng 12m (theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng).

- Hành lang bảo vệ hai bên đường mỗi bên là 5m kể từ chân đường đắp.

Riêng đoạn đường 216 (giáp Quốc lộ 39 - Đê Trà Lý)

- Bề rộng mặt đường là 9m.

- Hành lang bảo vệ theo quy định hiện hành của hành lang bảo vệ đê.

3/ Đường huyện: (Gồm đường trục và liên huyện).

Đường trục I Thái Thụy (giáp Quốc lộ 39 - Thụy Dưong - Thị trấn Diêm Điền) và các đường còn lại.

- Bề rộng là: 9m (theo tiêu chuẩn đường cấp rv đồng bằng).

- Hành lang bảo vệ đường mỗi bên là 3m kể từ chân đường đắp.

4/ Đường xã: (gồm đường liên xã, trục xã)

- Bề rộng đường từ 5m đến 7m (không có hành lang bảo vệ).

5/ Đường thôn, xóm: (gồm đường trục thôn, xóm)

- Bề rộng đường từ 3m đến 4m (không có hành lang bảo vệ).

Điều 2: - Những đoạn đường đi qua thị xã, thị trấn, thị tứ... thì: Bề rộng đường, hành lang bảo vệ đường theo quy hoạch đô thị đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân xây dựng các công trình kiên cố trong hành lang bảo vệ đường. Mọi trường hợp xây dựng trái phép đều buộc phải rỡ bỏ (không được đền bù).

Điều 3: - Các tổ chức, cá nhân đã xây dựng các công trình theo các mốc chỉ giới quy định trong các quyết định trước đây như: quyết định số 463/QĐ-UB ngày 21/12/1990, quyết định số 249 QĐ-UB ngày 19/4/1993; QĐ số 673 QĐ-UB ngày 31/11/1993; nay đối chiếu nếu vi phạm mốc chỉ giới tại quyết định này thì trước mắt giữ nguyên hiện trạng (không được cơi, nới thêm), UBND tỉnh sẽ có chủ trương giải quyết sau.

Điều 4: - Giao cho sở Giao thông vận tải, sở Xây dựng chủ trì cùng với sở Địa chính và UBND huyện, thị xã chỉ đạo và tổ chức thực hiện:

- Xác định cụ thể chỉ giới về các tuyến đường giao thông (quốc lộ và tỉnh lộ), xác định gianh giới đường giao thông và đường đô thị, thị trấn...

- Căn cứ chỉ giới đường bộ quy định tại điều 1 quyết định này lập biên bản xác nhận từng trường hợp vi phạm (có giấy phép họp lệ), theo mốc thời gian của các quyết định trước đây, tập họp theo huyện, thị xã và báo cáo bằng văn bản về UBND tỉnh (sở Giao thông vận tải tập họp các trường hợp vi phạm theo từng tuyến đường báo cáo văn bản về UBND tỉnh).

- Chỉ đạo các xã, phường xác định mốc chỉ giới đường bộ của địa phương mình.

- Sở Giao thông vận tải tổ chức cắm mốc và quản lý mốc của các trục đường Quốc lộ, tỉnh lộ.

- UBND huyện, thị xã tổ chức cắm mốc và quản lý mốc của các trục đường huyện, thị xã trong địa phương.

- UBND xã tổ chức cắm mốc và quản lý mốc các trục đường xã, thôn, xóm.

Điều 5: - Từ nay nghiêm cấm việc cấp đất để xây dựng các công trình công cộng và của tư nhân ở hai bên ven trục đường Quốc lộ, Tỉnh lộ; Trường hợp thật cần thiết phải được UBND tỉnh quyết định.

Điều 6: - Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc sở, thủ trưởng ngành, Chủ tịch UBND huyện, thị xã và mọi công dân trong tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký, các quyết định trước đây về chỉ giới đường giao thông đều bãi bỏ.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Vũ Xuân Trường

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.