• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2019
UBND TỈNH THÁI BÌNH
Số: 08/2007/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 5 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

V/v điều chỉnh phân loại đường phố để tính thuế nhà, đất đối với phường Tiền Phong và phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình

__________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 94/NĐ-CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế nhà, đất;

Căn cứ Thông tư số 83/TC-TCT ngày 07/10/1994 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 94/NĐ-CP của Chính phủ;

Xét đề nghị của UBND Thành phố Thái Bình tại Tờ trình số 649/TTr-UBND ngày 27/7/2007 về việc điều chỉnh phân loại đường phố để tính thuế nhà, đất; Đề nghị của liên ngành; Cục Thuế tỉnh, sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1680/TT-LN ngày 21/8/2007 về việc điều chính phân loại đường phố để tính thuế nhà, đất đối với phường Tiền Phong và phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh phân loại đường phố để tính thuế nhà, đất đối với phường Tiền Phong và phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao UBND Thành phố Thái Bình phân loại vị trí cụ thể trong từng loại đường phố để làm căn cứ tính thuế đất theo quy định của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2007.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND Thành phố Thái Bình, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và hộ gia đình, cá nhân có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

Nguyễn Duy Việt

 

ĐIỂU CHÍNH PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ ĐỐI VỚI PHƯỜNG TIỂN PHONG VÀ TRẦN LÃM

THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

 

IT

TÊN ĐƯỜNG PHỐ

LOẠI ĐƯỜNG PHỔ THEO 71/2005/QĐ-UB CỦA UBND TỈNH

LOẠI ĐƯỜNG

PHỐ ĐƯỢC ĐIỂU CHỈNH LẠI

GHI CHÚ

1

Phố Lý Bôn

 

 

 

 

Từ đường Quách Đình Bảo đến giáp đường Trần Thủ Độ

III

IV

 

 

Từ giáp đường Trần Thủ Độ đến giáp đường Bùi Sv Tiêm

 

III

 

 

Từ giáp đường Bùi Sỹ Tiêm đến giáp đường Phạm Đôn Lễ

 

III

 

 

Từ giáp đường Phạm Đôn Lễ đến giáp đường Trần Thái Tông

I

II

 

 

Từ đường Ngô TỈ1Ì Nhậm đến giáp đường Trần Lãm

I

III

 

 

Từ giáp dường Trần Lãm đến hết địa phận phường Trần Lãm

III

IV

 

2

Đường Lê Quý Đòn

 

 

 

 

Từ đường Trán Thủ Độ đến giáp đường Phạm Đôn Lễ

11

III

 

3

Đường Trán Thủ Độ

 

 

 

 

Từ đường Trần Quang Khải đến giáp phố Lý Bôn

III

IV

 

4

Đường Trần Thái Tông

 

 

 

 

Từ giáp đường Lv Bôn đến giáp trạm điện

I

II

 

 

Từ giáp trạm điện đến hết công ty 27/7 (Khu CN NĐC)

I

III

 

5

Phố Tran Khánh Dư (thuộc phường Tiền Phong)

II

IV        

 

6

Đường Lý Thường Kiệt

 

 

 

 

Từ giáp đường Đinh Tiên Hoàng đến giáp dường Trần Lãm

I

Ill

 

7

Đương Iloàng Văn Thái

 

 

 

 

Từ giáp dường Trần Lãm đến Cầu trắng

III

IV

 

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Duy Việt

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.