• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 27/12/2005
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2019
UBND TỈNH THÁI BÌNH
Số: 80/2005/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 27 tháng 12 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

V/v điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu

lệ phí trước bạ, nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

và sử dụng nguồn thu xổ số kiến thiết

____________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị quyết số 50/2005/NQ-HĐND ngày 15/12/2005 của HĐND tỉnh khóa 14 kỳ họp thứ 5.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương như sau:

a) Nguồn thu lệ phí trước bạ:

- Lệ phí trước bạ nhà đất trên địa bàn phường, thực hiện điều tiết ngân sách thành phố 100%.

- Lệ phí trước bạ các loại phương tiện giao thông do huyện, thành phố thu, thực hiện điều tiết ngân sách huyện, thành phố 100%.

- Lệ phí trước bạ khác do huyện, thành phố thu, thực hiện điều tiết ngân sách huyện, thành phố 100%.

b) Về nguồn thu xổ số kiến thiết:

Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, các nguồn thu khác từ hoạt động xổ số kiến thiết, thực hiện điều tiết ngân sách tỉnh 100%.

Điều 2. Về phân cấp nhiệm vụ chi ngân sách:

Nguồn thu xổ số kiến thiết được bố trí cho các dự án đầu tư công trình phúc lợi công cộng: Giáo dục, y tế... của địa phương theo chế độ quy định, thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp tỉnh, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định. Riêng năm 2006 dành cho xây dựng Trung tâm cai nghiện Thành phố.

Điều 3. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu lệ phí trước bạ, thu từ hoạt động xổ số kiến thiết và điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ chi đầu tư của ngân sách cấp tỉnh từ nguồn thu xổ số kiến thiết được thực hiện từ ngày 01/01/2006.

Điều 4. Giao Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố, Giám đốc Công ty xổ số kiến thiết và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các văn bản của UBND tỉnh trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Duy Việt

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.