• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/12/1998
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 1672/1998/QĐ/BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 24 tháng 11 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng trong biểu thuế nhập khẩu

_____________________________

 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Điều 8, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được Quốc hội thông qua ngày 26/12/1991;

Căn cứ các khung thuế suất thuế nhập khẩu ban hành kèm Nghị quyết số 537a/NQ-HĐNN8 ngày 22/2/1992 của Hội đồng Nhà nước; được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 31 NQ/UBTVQH9 ngày 09/03/1993, Nghị quyết số 174 NQ/UBTVQH9 ngày 26/3/1994, Nghị quyết số 290 NQ/UBTVQH9 ngày 07/09/1995, Nghị quyết số 293 NQ/UBTVQH9 ngày 08/11/1995, Nghị quyết số 416 NQ/UBTVQH9 ngày 5/8/1997 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá 9;

Căn cứ thẩm quyền quy định tại Điều 3 - Quyết định số 280/TTg ngày 28/5/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu kèm theo Nghị định số 54/CP;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 4394/VPCP-KTQĐ ngày 29/10/1998 của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu đối với thuốc kháng sinh Amoxicillin và Ampicillin dạng nguyên liệu;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Sửa đổi và thay thế mức thuế suất thuế nhập khẩu của mặt hàng cụ thể quy định tại Danh mục sửa đổi, bổ sung Biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 1195/1998/QĐ/BTC ngày 12/9/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thành thuế suất thuế nhập khẩu mới như sau:

- Mã số 2941.90.30: Ampicilline và các chất dẫn xuất của chúng, thuế suất thuế nhập khẩu 0% (không phần trăm).

- Mã số 3003.20.10: Chứa Amoxicilline, thuế suất thuế nhập khẩu 7% (bẩy phần trăm).

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành và được áp dụng cho tất cả các Tờ khai hàng hoá nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan bắt đầu từ ngày 01/12/1998.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Phạm Văn Trọng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.